HomeSociale verzekeringPagina 97

JPEG (Deze pagina), 920.70 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

95
kapitaaldekkings- en het zuivere omslagstelsel en waarbij
de aanvankelijk zeer lage omslag der kosten met be-
denkelijk snelle opklimming wordt vermeden. Ook in dit
stelsel komt men, vooral in den aanvang, evenals bij
W. dat der kapitaaldekking, tot eene belangrijke kapitaals-
‘* opzameling; bij de belegging hiervan hebben dus ook
dezelfde overwegingen te gelden als zoo even werden
aangegeven. Maar die kapitaalsafzondering is veel minder
groot dan bij het premiestelsel en blijft ook lager dan
bij het zuivere kapitaaldekkingsstelsel. Het zooeven aange-
wezen bezwaar doet zich hier dus ook in verminderde mate
voor. Bij de behandeling van de organisatie werd, door
de belegging aan de landschapsbesturen op te dragen,
gezocht naar eene regeling, waarbij de kans dat ook
met de credietbehoefte van de inlandsche nijverheid, land-
, bouw en handel bij de belegging rekening gehouden
l zal worden, althans grooter is dan bij opdracht van deze
Ti taak aan een centraal orgaan.
l Wordt dit tusschenstelsel gevolgd, dan kan men bij
de bepaling der bijdragen er tevens op rekenen, dat
daarin ook eene dekking heeft te liggen voor de renten -
l waarvoor in den overgangstijd gemiddeld niet gedurende
het normale tijdperk werd bijgedragen. Geschiedt dit,
I dan behoeft de staat na betaling van zijn aandeel in
de bijdragen der verzekerden, niet nog eens ten tweeden
male voor den overgangstoestand bij te passen. Het ge-
· volg van dit tusschenstelsel is, eensdeels dat de bijdragen
{ geleidelijk moeten stijgen, eene stijging die echter veel
minder sterk is dan bij het zuivere omslagstelsel, en
anderdeels dat de kapitaalsopzameling binnen engere
` grenzen beperkt blijft en zelfs langzamerhand weer ver-
l dwijnt. Eene regeling in dezen geest schijnt mij stellig
j veel meer aanbevelenswaardig dan aanstonds de bijdragen "
met volle gestrengheid naar het premiestelsel vast te
stellen en den staat, behalve zijn aandeel in de normale j
. bijdragen, nog eene belangrijken iinancieelen last voor
i den overgangstoestand op de schouders te leggen. 3
I