HomeSociale verzekeringPagina 96

JPEG (Deze pagina), 900.60 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

94
al te grooten aanwas dier kapitalen tegen te gaan, het
niet in alle gestrengheid te blijven toepassen, maar een
stelsel te volgen dat het midden houdt tusschen het
kapitaaldekkings­ en het omslagsysteem. 1)
Bij dit laatste stelsel heeft, als het zuiver werd toege- I.-,,«
past, geen kapitaalvorming plaats en wordt elk jaar li
omgeslagen wat in het vorig jaar aan uitkeeringen werd
betaald. Voor de ziektenverzekering verdient het omslag-
stelsel_in elk geval de voorkeur. Hier is er geen reden
tot opzameling van groote kapitalen; de bijeenbrenging
` van een matig reservekapitaal, dat in tijden van be-
l smettelijke ziekten kan dienst doen, is zeker wenschelijk;
het omslagstelsel laat echter gemakkelijk toe, de jaar-
’ lijksche bijdragen zóó te stellen dat zulk een reserve-
‘ fonds gevormd worden kan.
~ Werd met inachtneming van de boven (zie blz. 34) g
P bepleite overgangstermijnen het omslagstelsel voor de i
1 ouderdoms- en invaliditeitsverzekering alsmede voor de
l weduwen- en weezenverzekering zuiver in toepassing ge- l
- bracht, dan zou de bijdrage in het eerst bij uitstek
' gering zijn, maar na verloop van tijd, vooral na het
ingaan der ouderdomsrenten, snel toenemen. Ook dat zou j
minder gewenscht zijn. De last der verzekeringen zou l
· dan in bedenkelijke mate naar de toekomst verschoven ‘
worden. Vandaar dat het aanbeveling verdient, het stelsel ·
niet in theoretische gestrengheid in toepassing te brengen, ;
c maar het op zoodanige wijze in te voeren, dat terstond j
{ de bijdragen berekend en geheven worden, die noodig i
zouden zijn als de verzekeringen reeds een zeker aantal
ä bijv. tien- of een twintigtal jaren in werking waren. ,
g Worden de bijdragen aldus berekend en wordt dan {
‘ tevens voor de ouderdoms- en invaliditeitsrenten alsmede l
de weduwen- en weezenpensioenen een overgangstermijn
in den boven aangeduiden geest opgenomen, dan heeft
men een stelsel dat het midden houdt tusschen het
1) Zie het aangehaalde Rapport van Mr. ]. A. VAN HAMEL, bl. 17 en volg. l
1
l
° l
KX (