HomeSociale verzekeringPagina 95

JPEG (Deze pagina), 927.21 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

93
zijn, indien er namelijk op gerekend kon worden dat
bij de belegging van die kapitalen, naast soliditeit, zou
worden gestreefd naar dienstbaarmaking daarvan aan
de volkswelvaart, inzonderheid aan de verbetering der
. volkshuisvesting alsmede aan de bevordering van land-
bouw, handel en nijverheid door verstrekking van geld-
middelen aan solide ondernemingen. De ervaring hier te
lande met de rijkspostspaarbank opgedaan, geeft echter
redenen om te verwachten, dat bij de belegging aan
· dergelijke overwegingen weinig invloed zal worden toe-
gekend en aan grootendeels improductieve staatsleeningen
de voorkeur zal worden gegeven. Geschiedt dit, dan ligt
in de onttrekking van zulke reuzenkapitalen aan de
volksnijverheid (dit woord in zijn ruimsten zin genomen)
en aan de bevordering der volkswelvaart in het alge-
meen, een niet gering te schatten nadeel. _
Het stelsel der kapitaaldekking gaat in het belasten ‘
van het heden ten gunste van de toekomst minder ver. .
In dit stelsel wordt ten laste van elk jaar gebracht de
contante (kapitaals) waarde van de verplichtingen welke
voor de verzekeringsinstelling voortspruiten uit de in
dat jaar aangevangen renten. Daar het aantal gevallen,
welke recht geven op rente­uitkeering tot aan de intrede
van den stationairen toestand, geleidelijk toeneemt, is de
jaarlijksche last hier in den aanvang heel wat geringer
dan bij het premiestelsel. Deze klimt hier geleidelijk tot
aan de intrede van het stationaire tijdperk en blijft dan .
hooger dan bij het premiestelsel. Ook in dit stelsel
heeft -- al geschiedt het geleidelijker ­- eene groote
l kapitaalsopzameling plaats en doet zich dus het zooeven
' aangestipte bezwaar, zij het ook in mindere mate, ge-
voelen.
Het is dan ook opmerkelijk, dat in Duitschland, waar E
dit stelsel bij de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering ,
werd gevolgd, en waar dientengevolge reeds kolossale
kapitalen door het »Reichsversicherungsamt" zijn bijeen- j
gebracht, reeds krachtige stemmen opgaan om, ten einde 1
1
I