HomeSociale verzekeringPagina 93

JPEG (Deze pagina), 740.14 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

HOOFDSTUK V.
Kosten.
Bij de bepaling der kosten van de sociale verzekering
l is`het van het hoogste gewicht van welk stelsel men uitgaat
; bij de verdeeling daarvan over de verschillende dienst-
ä jaren. Men komt tot heel andere uitkomsten naar gelang
V men het premiestelsel, het stelsel der kapitaaldekking
if of wel het omslagstelsel volgt of eindelijk een tusschen
i de verschillende stelsels het midden houdenden weg
E bewandelt. i
Het premiestelsel, dat in de staatscommissie van 1895
. een meerderheid vond, stelt de bijdragen zoodanig vast,
' dat op elk oogenblik aanwezig is eene som gelijk aan
j de contante waarde van alle loopende verzekeringen.
ä Voor eene private verzekeringsmaatschappij is dit zeker
het aangewezen stelsel. De loopende verzekeringen zijn
daarbij te allen tijde volkomen gedekt. Het eischt echter
in den overgangstoestand, zoolang niet alle verzekerden
op den aanvangsleeftijd toegetreden zijn, hooge bijdragen
Q van bijna het dubbele der normale, welke hooge bijdragen
eerst na verloop van een groot aantal jaren geleidelijk
tot de normale van den stationairen toestand worden
teruggebracht.
i Bij dit stelsel, dat bij uitstek geschikt is, van de in-
i voering der verzekering wegens de hooge aanvangskosten
af te schrikken, laadt men, terwijl de voordeelen der
sociale verzekering zich eerst allengs in de toekomst j
openbaren, de lasten niet alleen van het heden zelf maar L
1
I