HomeSociale verzekeringPagina 92

JPEG (Deze pagina), 905.26 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

‘,
.» QO
heid welke men vooralsnog te Gent evenmin als elders
«* afdoende heeft weten te ondervangen, -­ is hoe daarin
, te handelen met die arbeiders die niet tot eene vak-
, vereeniging behooren 1). Bij vräwzïlége werkloosheids­
l verzekering met overheidshulp is die moeilijkheid reeds
l groot; voor ver/#5/22/zie werkloosheidsverzekering levert zij S
` vooreerst een onoverkomelijk beletsel op. Misschien
brengt de toekomst ons de verplichte vakorganisatie, maar
als die er komt, moet en zal zij er komen krachtens haar eigen
verdienste, niet wegens de bij dzè organisatie toch slechts van
bijkomende beteekenis zijnde werkloosheidsverzekering. ,
_‘ Slechts dit staat wel vast, dat zoowel bij de vrijwillige jl
als bij de verplichte werkloosheidsverzekering decentra­
` lisatie en zelfbestuur haast nog noodzakelijker zijn dan j
i bij de andere takken van sociale verzekering. Als nu
,1 de lagere organen voor die andere takken naar het
beeld van gedecentraliseerd zelfbestuur worden ingericht, ïà
jl zijn zij door hunne samenstelling de aangewezen organen ;
, ook voor dat deel der werkloosheidsverzekering dat ten
laste van gemeente of staat valt. In den aard der zaak E
ligt, dat indien de verplichte werkloosheidsverzekering
bij vervolg van tijd naar meer of minder gewijzigd ‘
gentsch model wordt ingevoerd, het plaatselijk verzeke- ,
= ringsbestuur met de besturen der plaatselijke vakorga­
nisaties in voortdurende verbinding zal moeten staan
en dat ­- gelijk boven, bl. go werd opgemerkt - ter
"ï bespoediging van de genezing der kwaal blijvend contact
L ook met de arbeidsbeurs noodig is.
l Intusschen kan en moet de werkloosheidsverzekering
bij het laatste onderwerp dat ons nog ter bespreking
overblijft, het vraagstuk der kosten van de verplichte
j sociale verzekering, voorloopig buiten beschouwing blijven.
I) »Das Problem der Kontrolle der Arbeitslosigkeit grosser Massen unorgani­ i
sierter Arbeitslosen ist praktisch noch an keiner Stelle gelöst worden," -zoo heet V
het te recht in het onlangs verschenen rapport van het duitsche Statistische Amt
over dit onderwerp, bl. 666.
l