HomeSociale verzekeringPagina 91

JPEG (Deze pagina), 866.13 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

i 89
l
ook dan bij het geheel houden der verplichte verzekering
, in handen der rijksinstelling zelve. Dit zou niet alleen
i een zakelijk nadeel zijn, maar ook moreele schade ver-
oorzaken, omdat het bij het groote publiek, dat de
N; oorzaken van het verschil niet zou begrijpen, voedsel
{ geven zou aan de toch reeds meer dan genoeg ver-
spreide dwaling dat eene staatsinstelling, onder overigens
i gelijke omstandigheden, altijd duurder werken moet dan
een particuliere. Bovendien zou bij het toelaten van par-
ticuliere maatschappijen op het gebied der verplichte
ouderdoms- en invaliditeits·- en weduwen- en weezenver-
‘ zekering voor de rijksinstelling het voordeel teloor gaan
dat met grond te wachten is uit de verzekeringen van
‘ de personen met hoogere inkomens.
i ` * >l=
>l¢
Y`!
l Een enkel woord ten slotte nog over de plaats der
li 1 werkloosheidsverzekering in de sociale verzekerings-
i i organisatie. Gelijk ik boven (zie blz. 3,1) opmerkte, is
j de tijd voor opneming van dezen verzekeringstak in de
J organisatie der zzerplzthie sociale verzekering nog niet
gekomen. Dit neemt intusschen niet weg, dat men reeds ,
y thans heeft rekening te houden met de voor haar in de
E organisatie passende plaats, als de tijden zoozeer zullen
. zijn veranderd dat ook zij daarin opgenomen kan worden.
= Voorloopig zal men zich wel moeten bepalen tot het
` i gentsche stelsel, dat steunt op de samenwerking van
plaatselijke overheid en vakvereeniging in de werkloos-
,5 heidsverzekering, in dezer voege dat bij werkloosheid
de gemeente het alterum tantum geeft van hetgeen de
ii vakvereeniging aan hare leden verstrekt. De waarborg ,
t ligt hier in het eigen belang der vakvereeniging hare i
A fondsen niet uit te putten ten behoeve van leden wier i
werkloosheid het gevolg mocht wezen van werkschuwheid
of op andere wijze aan eigen schuld mocht zijn te wijten. E
De groote moeilijkheid van dit stelsel - eene moeilijk- l
l
I
5