HomeSociale verzekeringPagina 90

JPEG (Deze pagina), 876.66 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

ss
het particuliere fonds toch ten deele zijn karakter ver-
liezen en onder controle van het rijk als medebelang- j
hebbende moeten komen. ‘
Om deze verschillende redenen sluit ik mij aan bij
het gevoelen van de groote meerderheid uit de Maat- er
schappij voor Geneeskunst, 1) en zie ik in de algeheele l
uitsluiting der particuliere ziekenfondsen het minste van
twee kwaden. Wie eene eenvoudige en voor haar taak W
berekende organisatie der sociale verzekering invoeren
wil, is wel verplicht wat aan de bereiking van zijn doel
, in den weg staat te verwijderen, ook al gaat hem dit
nu en dan aan het hart. Het is er mee als met het W
' uitbreidingsplan eener stad. Wie bij het ontwerpen daar-
van, elk bestaand gebouw, dat op zich zelf genomen ‘
niet leelijk is, zou willen sparen, ook al is het in ­
{ het plan een sta in den weg, zal het niet alleen niet tot `
een goed maar zelfs niet tot een dragelijk plan brengen. ui
i Bij de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering alsmede .
bij de weduwen- en weezenverzekering bestaan tegen het V W
toelaten van bijzondere maatschappijen als verzekeraars
nog andere bezwaren bovendien. Het is hier niet voldoende ,
dat die maatschappijen op het oogenblik in staat zijn
hare verplichtingen na te komen, maar die soliditeit moet ‘
gewaarborgd zijn voor eene verre en onzekere toekomst. `.
Vandaar dat als men op dit gebied ook de particuliere i
~ maatschappijen toeliet, het a priori wel vast zou staan ‘
, dat men de eischen zoo hoog stellen moest dat alle i W
begrafenisfondsen zouden afvallen en alleen enkele groote 7
levensverzekering-maatschappijen zouden uitverkoren zijn. gt
Deze zouden dan niet nalaten de risico's te schiften en
, de goede tot zich te trekken, waardoor zij alleen de W
slechtere voor de rijksverzekeringsinstelling zouden over- 3,
laten met het gevolg dat deze duurder zou moeten
werken dan de particuliere maatschappijen en duurder
1) t. a. p. bl. 77.
5