HomeSociale verzekeringPagina 9

JPEG (Deze pagina), 822.24 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

, , .'r3ïJï*ïäi¢ä'4|¢ä¤'*·¥l·`T48l‘.”‘~,.«lZ,#", ```` Y.;Q.L.lQl’.. ,”"'­ .',,.".,.i"§_;'..­lf"'””"I."""]`v'r`C'QI.‘_"' ].Li`T"".""`ï" "T" ""'j"""""'ïv’=T'7""` "­"+°`r_"',`Y.ï"iYjr W" ri ' ' '
i

43

VOORBERICHT.
In de algemeene vergadering van den Vrijzinnig-
Democratischen Bond, gehouden te Utrecht op 22 April j`
1906, werd door mij, ter inleiding van eene bespreking over
dat hoogst belangrijke onderwerp, eene rede uitgesproken
` over ouderdoms- en invaliditeitsverzekering. De beschik-
l bare tijd was evenwel voor een principieel en vruchtbaar
debat te kort. Vandaar dat mij werd verzocht mijne
rede, waarvan slechts eenige korte aanteekeningen op
het papier stonden, voor de pers gereed te maken. Die
` wensch sproot vooral hieruit voort, dat ik omtrent enkele «_
l principieele punten eene meening uitsprak, welke vrij J
i aanmerkelijk afweek van sommige hoofdbeginselen der `
` duitsche ouderdoms- en invaliditeitsverzekering, en daar-
· mede tevens van de hier te lande door vorige regeeringen 3
omtrent deze aangelegenheid aangeboden ontwerpen.
Toen ik mij de zomerrust ten nutte maakte om aan i·
den uitgesproken wensch te voldoen, bleek mij reeds zeer
spoedig dat de meest principieele gedeelten van het door ‘ ”
mij over de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering in het
midden gebrachte, eveneens van toepassing waren op de ij
andere takken der sociale verzekering. Dat deed mij
besluiten de grenzen van mijne beschouwingen wat wijder
lr uit te zetten en de hoofdvragen betreffende de verschil- J
V lende takken der sociale verzekering, hunne organisatie j
« en hun onderling verband in één geschrift samen te
vatten. J
Ik vlei mij, dat in het stadium waarin het vraagstuk der ‘ il
sociale verzekering ten onzent verkeert, zulk eene behande-
ling aan in het onderwerp belangstellenden niet onwelkom i g
zijn zal; ook al ontveins ik mij niet dat verschillende
i 1
,1