HomeSociale verzekeringPagina 89

JPEG (Deze pagina), 876.03 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

87
niet te loochenen dat een aantal van die fondsen en
, fondsjes zelfs aan zeer bescheiden eischen niet voldoen
en dat het voortbestaan van allerlei zelfs vrij goed inge-
j richte fondsen ­-­ de ervaring in Duitschland heeft dit
,. genoegzaam aangetoond -- tot zooveel onnoodige com-
§ plicaties leidt, dat het wegvallen daarvan geen verlies
L maar een winst beteekenen zou.
" Door de veelheid van ziekenfondsen wordt niet alleen
de controle bemoeilijkt, maar worden ook de krachten
versnipperd. Alleen als alle verzekeringsplichtigen in
het district tot het districtsfonds toetreden, kan dit eene
krachtige instelling zijn, zoo merkt het hoofdbestuur van
het Genootschap voor Geneeskunst te recht op 1). Zelfs ,
op zich zelf goed georganiseerde particuliere fondsen li
zouden door het onttrekken van een deel der verzekerden .
aan het districtsfonds desorganiseerend op de rijksver­
· zekering inwerken. Het toelaten van de particuliere fondsen j
vermindert alzoo het nuttig effect der algemeene orga- W
nisatie en voert tot absolute en relatieve verhooging van
administratiekosten.
De complicatie welke bij het toelaten van particuliere
fondsen, zelfs als hieraan hooge eischen worden gesteld,
onvermijdelijk is, wordt nog grooter bij eene zuiver
publiekrechtelijke regeling, waarbij o.a. de bijdrage der .
verzekerden geen aequivalent vormt voor de diensten
die het verzekeringsfonds bewijst. Werd in zulk eene
regeling het particuliere fonds aan zijn eigen financieel
lot overgelaten, dan zou de toelating op het papier,
wegens de noodzakelijkheid om eene premie te vorderen,
hooger dan de bijdrage voor het openbare districtsfonds,
in de werkelijkheid met uitsluiting gelijk staan. Werd
daarentegen de consequentie getrokken dat het rijk in
. het toegelaten particuliere fonds op gelijken voet zou ·
hebben bij te dragen, dan zou hieruit de noodzakelijkheid ·
eener ingewikkelde verrekening volgen en zou bovendien
1) t. a. p. bl. 65 en volg.
l
i l
l