HomeSociale verzekeringPagina 88

JPEG (Deze pagina), 865.34 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

86
zaak bij de organisatie der sociale verzekering is dat
men zich er voortdurend van bewust blijve dat deze ,
wordt ingevoerd en in stand gehouden ten bate der
verzekerden en daarmede indirect ten bate van werk-
gevers en in het algemeen belang, doch niet ten gunste ;~
van andere bij de zaak betrokken groepen van belang- 9
hebbenden, alsmede dat voor eene goede werking decen­ l
tralisatie en zelfbestuur behooren te worden gecombineerd
met administratieve en financieele scheiding der verschil-
lende verzekeringstakken, bij leiding daarvan in één hand. 1)
Alleen om mogelijk misverstand weg te nemen voeg
ik hieraan nog toe, dat ook de ongevallenverzekering
in de algemeene organisatie behoort te worden opge-
nomen en ingepast. Dat daartoe eene reorganisatie
van dien tak van verzekering noodig zijn zal, spreekt
van zelf.
‘ a »i=
>l¢
Tot hiertoe werd in deze paragraaf alleen gesproken
over de van rijkswege in te richten organisatie der sociale
vezekering. Een belangrijk punt blijft evenwel nog ter
behandeling over, de vraag namelijk hoe te handelen met
bestaande particuliere fondsen. Deze vraag zal zich vooral
voordoen bij de ziekenfondsen, die hier te lande in grooten
getale bestaan. Aan den eenen kant moet worden erkend
' dat het niet zonder bedenking is aan alle aan het par-
ticulier initiatief te danken fondsen hun veld van werk-
zaamheid te ontnemen, maar aan den anderen kant is
1) Zij die op de hoogte zijn van de litteratuur over het onderwerp, zullen
hebben bemerkt, dat ik mij bij dit organisatieplan in hoofdzaak heb aangesloten
` bij de in Duitschland zoozeer besproken vereenvoudigingsdenkbeelden van Dr.
FREUND. (Zie hierover 0. a. het Rapport azxer dm rtanzi der 0zm’zrzl0ms­ en inva­ .
lidizei!.s·ve»·z¢.Z2rrz'¢z`;r in Dzritsa/zlarzd en Oa.vtem·y)€·, voor de Verg. van Staathhk. en
Stat. uitgebracht door Mr. j. A. v. HAMEL). Daar ik niet aan eene bestaande
organisatie gebonden was, kan ik intusschen vrijer te werk gaan.
Ook Mr. j. VAN DRooGE’s rapport aan het Weener congres van 1905 over .
V:n·i¢zhe·iz‘lz'chung und Dscmtmiisatian der Aróeitewzrsfcherung gaat van dezelfde K
hoofdgedachte uit. i
l