HomeSociale verzekeringPagina 87

JPEG (Deze pagina), 887.79 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

. 85 ·
voor het denkbeeld om den districtsbesturen de bevoegd-
heid te geven tusschen de beide stelsels naar eigen I
inzicht eene keuze te doen 1).
Het wil mij voorkomen dat de minderheid hier blijk
· gaf van een breederen blik dan de meerderheid. Aan =
beide stelsels kleven gebreken; beide stelsels openen de
l mogelijkheid tot misbruik. Bij het abonnementsstelsel
M komt het misbruik, als het plaats heeft, op het hoofd {
van den zieke neer; bij het stelsel der vergoeding per
verrichting op de kas van het fonds. Bij voorzichtig beheer
is het gevaar voor misbruik bij het laatste stelsel intus-
schen zeer te beperken, zooals o. a. de amsterdamsche
vereeniging »Ziekenzorg" schitterend bewezen heeft.
Over het misbruik bij het andere stelsel, dat sommige
geneesheeren zich van hun »buspatienten" met een Y
minimum van zorg afmaken, worden zoo herhaaldelijk 5
klachten geuit uit de kringen van hen ten bate van wie
de verzekering heeft te strekken, dat al ware het alleen
om de verplichte ziekteverzekering niet door een zeer
verspreid vooroordeel impopulair te maken, het stelsel
der vergoeding per verrichting -- indien er eene keuze
` tusschen beide stelsels moest worden gedaan- de voor-
keur zou verdienen.
Er behoeft echter zulk eene keuze door den wetgever .
niet gedaan te worden. Het denkbeeld van de minder-
heid in de Maatschappij voor Geneeskunst om de keuze
tusschen beide stelsels over te laten aan de districts­ ·
besturen, die met plaatselijke gebruiken en omstandig-
heden kunnen rekening houden, deed eene zeer gelukkige
oplossing aan de hand. Deze past geheel in het stelsel
Q van decentralisatie en maakt het mogelijk dat na eenige
jaren de resultaten van beide stelsels op grond van ,
è practische ervaring op onpartijdige wijze vergeleken
kunnen worden. ·
{ Verdere bijzonderheden moet ik laten rusten. Hoofd- Q;
1) t. a. p. bl. 114-13,3. i
u
3