HomeSociale verzekeringPagina 86

JPEG (Deze pagina), 886.23 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

84
algemeene regelen voor deze verrekeningen moeten van
het centraal orgaan uitgaan; deze verrekeningen zelve
worden het best aan de districtsbesturen opgedragen
onder toezicht van de landschapsbesturen.
Een hoofdbestanddeel van de taak der plaatselijke
besturen is voorts de controle zoowel op de verzeke- ‘
ringsplichtigen tot waarborg van de nakoming der ver- {
plichting tot bijdragestorting, als op de trekkenden tot ~­
tegengaan van uitkeeringen aan personen die daarvoor
niet of niet langer in de termen vallen.
Een enkel woord nog over enkele minder principieele
vraagpunten die zich bij de ziektenverzekering voordoen
en waaromtrent reeds levendige gedachtenwisselingen
werden gevoerd. Een der meest belangrijke onder deze
vragen is of de verzekerde ingeval van ziekte of invali-
diteit de geneeskundige hulp zal moeten aanvaarden van
den hem door het fonds aangewezen arts, dan wel de
vrije keuze zal hebben tusschen de ter plaatse of in het
district aanwezige geneesheeren, die zich hebben onder-
worpen aan de voorwaarden, bij algemeenen maatregel
van bestuur en fondsreglementen aan de fondsgenees­
heeren te stellen. De keuze tusschen deze beide stelsels .
dunkt mij weinig moeilijk. Voor de verzekerden is het
stelsel der (beperkte) vrije artsenkeuze zeker te verkiezen; '
nu ook de geneeskundigen zich eenparig voor dat stelsel
verklaarden 1), ligt het voor de hand het te volgen.
Heel wat minder eenstemmigheid bestond er tusschen
de geneesheeren over de vraag of bij het bepalen van
hun honorarium het stelsel van vergoeding bij abonne-
ment of dat van vergoeding per verrichting de voorkeur
verdient. Na eene langdurige beraadslaging sprak de
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst zich uit Q
ten gunste van het abonnementsstelsel, niet echter dan L
nadat eene belangrijke minderheid zich verklaard had `
1) Handelingen buitengcw. alg. vcrg. Maatschappij v. Geneesk. 25 Maart 1906, g
bl. 110 en volg.
3