HomeSociale verzekeringPagina 85

JPEG (Deze pagina), 894.23 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

83, ,'
antwoord, zoodat het bijv. niet kan gebeuren dat de
ziekengelden worden betaald uit middelen die voor de
ouderdoms- of invaliditeitsverzekering noodig zijn. Immers
het is wel nauwelijks noodig uitdrukkelijk te zeggen, dat
al worden de verschillende takken van sociale verzekering
A onder dezelfde districts­ en landschapsbesturen en onder
een en hetzelfde algemeene bestuur gesteld, toch de T
‘·¤~ inkomsten en uitgaven van elk dier takken administratief 1
streng gescheiden moeten worden gehouden. Zonder dat Y
zou elke mogelijkheid van het opmaken van weten- ï
schappelijke balansen ontbreken, eene goede financieele
administratie onmogelijk zijn en de toekomst wel eens
onaangename verrassingen kunnen bezorgen. Eenheid in Q
het beheer kan en moet met strenge administratieve en
financieele scheiding gepaard gaan. i
Ook de algemeene regelen over de wijze van beleg-
ging der geldmiddelen moeten, met inachtneming van
Y wetten en algemeene maatregelen van bestuur, van de _
centrale rijksverzekeringsbank uitgaan. De belegging en ‘
bewaring zelve geschieden, dunkt mij, het best door de
landschapsbesturen. Op deze wijze heeft men grootere
kans, dat de beleggingen, naar de soort, grootere ver- i
scheidenheid vertoonen dan bij centrale behandeling
dezer gewichtige aangelegenheid. Bovendien is dit de Q
beste weg om te bereiken, dat voor zoover dit mogelijk {
is, bij de belegging, naast soliditeit en losmakingsmoge- j
lijkheid, ook gelet worde op de credietbehoefte van de {
i streken waaruit de bijdragen komen 1).
Voor zooveel noodig zullen de verzekeringsbesturen "
hebben te zorgen voor verrekeningen tusschen de 1
verschillende verzekeringstakken. Dit kan voorkomen
tusschen zieken- en invaliditeitsfonds bij verpleging die
den duur der ziekteverzekering te boven gaat en vooral l
i tusschen zieken- en ongevallenfonds bij verpleging door
het ziekenfonds van door een ongeval getroffenen. De
1) Vgl. hieronder bl. 93.
‘ i