HomeSociale verzekeringPagina 84

JPEG (Deze pagina), 924.63 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

I] “ : "
82
gaan de districtsbesturen vrijelijk over de verzekerings-
` fondsen te doen beschikken. Zij behooren onderworpen
te worden aan hoogere besturen, die ik, ter onderscheiding
van de districtsbesturen, aanduid als landschapsbesturen.
Deze moeten op overeenkomstige wijze worden samen-
gesteld als de districtsbesturen en eveneens door medi· ‘
sche adviseurs worden voorgelicht.
_ï Alle beslissingen der districtsbesturen waardoor lasten en
jv van langeren duur worden opgelegd, behooren te worden
i onderworpen aan eene revisie door de landschapsbesturen-
p Ten einde eene gelijkmatige toepassing der wet te ver-
l zekeren, behoort die revisie niet te worden beperkt tot.
; de gevallen waarin zij door belanghebbenden wordt ge-
t vraagd, maar alle beslissingen van den aangegeven aard
i te omvatten. `
ii Meer dan twee administratieve instanties schijnen mij
l, noch noodig noch gewenscht. Van de beslissingen der
N landschapsbesturen zij beroep toegelaten op den admini- ’
[ij stratieven rechter of op onpartijdige rechterlijke colleges
jj, ad hoc. Op deze wijze wordt ook te keer gegaan dat
J de centrale verzekeringsbank met appelzaken wordt over-
T laden. Door aanschrijvingen aan de lagere organen kan
ll en moet zij voor eene eenvormige wetstoepassing zorg
dragen.
. Op de hier kortelijk aangeduide wijze wordt bereikt,.
4 dat de districtsbesturen, behalve in spoedeischende ge-
_i vallen, niet eigenmachtig over de verzekeringsgelden
{ beschikken kunnen. Dat is noodig omdat, al zal het uit D
ik practische overwegingen wel geraden zijn, aan deze be- `
g sturen eenige geldmiddelen ter beschikking te stellen, de
l' districtsfondsen toch slechts administratieve onderdeelen
· zijn van de algemeene rijksverzekeringskas. inzonderheid
i zal er door het centrale bestuur dezer kas voor moeten
worden gewaakt, dat de fondsgelden, naar bij wet en i
E algemeenen maatregel van bestuur te stellen regelen,.
,, behoorlijk over de verschillende takken der verzekering
l ix worden verdeeld en afzonderlijk worden beheerd en ver-
>
’ E
r