HomeSociale verzekeringPagina 83

JPEG (Deze pagina), 902.83 KB

TIFF (Deze pagina), 8.27 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

. `
81
conclusie, het bestuur der districtsfondsen »uit de belang-
hebbende partijen (geneesheeren, apothekers, verzekerden
en werkgevers in gelijke verhouding) te doen bestaan," 1) ’
kan ik evenwel niet onderschrijven. Deze conclusie, ‘
hoe verklaarbaar zij van de zijde der medici moge
wezen, is onlogisch. De geneesheeren en apothekers
V zzijn bij de zaak wel eveneens belanghebbenden; hun g
9 belanghebberschap is echter van geheel anderen aard Q
dan dat van werkgevers en arbeiders. Zij staan - voor E
.zoover zij voor het fonds werken ­­ tot het fonds in j
de verhouding van ambtenaar, dus van ondergeschikte. .
Het opdragen van bestuursfunctiën aan ondergeschikten .
is niet alleen in zich zelf onlogisch, maar de ervaring =
welke daarmede o. a. in de productieve coöperatie werd
opgedaan, heeft ook het onpractische daarvan voldoende
aangetoond. "
De oplossing der moeilijkheid moet dan ook in eene i
andere richting worden gezocht. Aan de besturen moet
het inwinnen van advies van de contróleerende genees- ‘
heeren omtrent alle aangelegenheden van medischen
aard worden verplichtend gesteld. Aan dezen kan voorts
het recht worden toegekend hunne inzichten in de be- ä
·stuursvergadering mondeling uiteen te zetten. Ook zou
het, dunkt mij, aanbeveling verdienen zoowel den con- I
tröleerenden als den behandelenden geneesheer het recht l
toe te kennen van de beslissingen van het fondsbestuur, ,
waarmede zij zich niet vereenigen kunnen, op gelijke i
wijze in hooger beroep te komen als de belanghebbende
werkgevers en arbeiders. ·
l _ Alle beslissingen over toe te kennen uitkeeringen, te 1
V volgen behandelingen bij ziektegevallen enz., behooren
in eerste instantie tot de bevoegdheid der districts fonds-
besturen. Over spoedeischende aangelegenheden zal aan ,
deze besturen beslissingsbevoegdheid in hoogste instantie
moeten worden toegekend. Het zou evenwel niet aan-
.l
l 1) Handelingen van de buitengew. alg. verg. op 25 Maart 1906, bl. 77.
X 6
l
l.