HomeSociale verzekeringPagina 81

JPEG (Deze pagina), 917.24 KB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

l
79 ll
j rijksverzekeringsbank wel een dak heeft, maar dat dit
i dak eene ledige en oningedeelde ruimte dekt. Wat =
noodig is, is onder dat dak naar wel overwogen plan
" een zoo eenvoudig mogelijk geconstrueerd gebouw aan ‘
li te brengen. Bij die constructie zullen decentralisatie- ‘
< en zelfbestuur de hoofdlijnen moeten aangeven. Het
. centrale orgaan behoort, naar de regelen bij wet en
Q algemeenen maatregel van bestuur te stellen, de geheele
materie der sociale verzekering te óekewrsc/Lm ,~ het áeheerwz E
behoort naar het plan van decentraliseerend zelfbestuur 2
‘ te geschieden. <
Decentralisatie met plaatselijke of althans kleine districts­ 2
_ organisatie is in de eerste plaats noodig ter wille eener 5
» goede controle op de verzekerden, zoowel wat betreft {
; voldoening aan den bijdrageplicht als wat aangaat het `
? tegengaan van pogingen tot het onrechtmatig trekken "
` van uitkeeringen. j
Doch decentralisatie zonder meer is hiertoe niet vol-
doende. Zij behoort te worden aangevuld met en gesteund l
door zelfbestuur van de bij de sociale verzekering recht-
streeks betrokkenen: werkgevers en arbeiders. Dit kan
het eenvoudigst geschieden door de instelling van open-
bare plaatselijke of districts-verzekeringsfondsen, onder
beheer van een gelijk aantal werkgevers en arbeiders
met een onpartijdig en deskundig ambtenaar als voor- l
zitter. Het zal aan den eenen kant niet noodig zijn in ,
elke kleine gemeente zulk een fonds te stichten; kleine
‘ gemeenten kunnen, volgens het denkbeeld neergelegd l
in het ontwerp­ziekteverzekering van de vorige regeering, ‘
worden samengevoegd tot niet te groote districten van 4
omstreeks 5ooo inwoners. Aan den anderen kant behooren
de groote gemeenten in zulke districten te worden ge-
splitst. j
De districten moeten niet te groot genomen worden, E
wil men de hoofdzaak, de persoonlijke bekendheid der _l
. fondsbestuurders met het district en zijne bewoners niet l
prijsgeven. Een groot bezwaar is echter de moeilijkheid