HomeSociale verzekeringPagina 80

JPEG (Deze pagina), 950.17 KB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

Y Y- ii W VN www ii ` Q M" rwlw V W ‘.."` "'n”'”""”"' ”," *"*'"""^·""‘°""”.'*‘¥=*"<"r ‘‘·· ^""""`j"*"‘·""rr·~··j{·~=~·­«·­­-­~­-­­«­·._vk V, ,.,,._ - ·
E der sociale verzekering, maar zeker niet minder dat het g
aan andere landen gelegenheid heeft gegeven, zich te i
spiegelen aan de fouten die het beging. Fouten die
bij een coup d’essai even verklaarbaar als te veront­ `
j schuldigen zijn, maar wier navolging getuigen zou van l
g een zoo volslagen gebrek aan eigen organiseerende i
kracht, dat zulk eene navolging niet eens mag worden .
verondersteld, en wel stellig niet wanneer de zaak in [
handen is van een zoo scherpzinnig en doortastend
l bewindsman als thans de leiding van dit deel van ’s lands
i . zaken in handen heeft. Q
lf De grootste fout in de duitsche regeling is, naar ieder
erkent, het gebrek aan eenheid en eenvoudigheid. 1
Beroepsorganisatie, plaatselijke organisatie en districts­ »
`li organisatie dwarrelen daar in bonte mengeling door
K elkander en veroorzaken door gebrek aan onderlinge {
ll aansluiting verspilling van tijd, geld en krachten. `
Ook hier te lande staan wij niet meer geheel voor
V; een onbeschreven blad, waarop ingevuld kan worden
ljl wat men wil. De centrale rijksverzekeringsbank is er i
u en met haar bestaan dient rekening gehouden te worden. "
ld Gelukkig echter levert dit weinig of liever geen bezwaar
¥.>, op. Eene goede organisatie der sociale verzekering
moet, ter wille der eenheid in allerlei regelen en be-
, slissingen van uitvoerenden aard, in één centraal punt
i zich concentreeren. Voor die functie van centraal punt
der geheele verzekeringsorganisatie is de rijksverzeke-
"· ringsbank, nadat deze de noodige inwendige reorganisatie '
jl, zal hebben ondergaan, als het ware aangewezen. De
iw rijksverzekeringsbank zij het centrale orgaan; zij blijve K
Q echter niet, gelijk zij tegenwoordig is, de alles omar- l
. mende en daardoor slecht omvattende instelling, welke
g de gansche materie der sociale verzekering beheert. -
De fout in de bestaande organisatie der ongevallen-
j` verzekering, een fout die ernstiger worden zou naarmate p
meer takken van sociale verzekering aan de ongevallen-
zj verzekering werden toegevoegd, is dat zij in de centrale
i