HomeSociale verzekeringPagina 77

JPEG (Deze pagina), 904.67 KB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

' ’
;· 75
deze niet zal zijn ingevoerd, in de bedrijfsbelasting) zijn i
Y aangeslagen, is het wel het eenvoudigst hunne bijdrage
j op hun belastingbiljet in te vullen en tegelijk met de ‘
inkomsten- (of bedrijfs­)belasting in te vorderen. Ook ·
" de bijdragen der werkgevers voor hun eigen verzekering
worden, dunkt mij, het eenvoudigst op deze wijze be- g
handeld. Ǥ
Daarentegen moeten de bijdragen der zelfstandigen E
met lagere inkomens wekelijks worden opge/ma/a', wil I
men eindelooze vervolgingen wegens niet regelmatige
betaling voorkomen. Over het algemeen heeft de practijk g
voldoende bewezen dat wie kleine periodieke betalingen ’
inderdaad binnenkrijgen wil, deze moet op/zalen en niet
moet wachten dat ze gebracht worden. Ik ben hier-
.van zoozeer overtuigd, dat ik bij de zooeven aange- '*
geven combinatie der invordering van belasting en ver- j
* zekeringsbijdrage nog iets verder zou willen gaan en voor
alle inkomens beneden f 12oo.­- om aan de eenmaal l
aangenomen grens vast te houden -­ zoowel van de be-
lastingschuld als van de verzekeringsbijdrage, voor zoo- .
ver deze laatste niet door den werkgever betaald wordt, Q
een wekelijksche haalschuld zou willen maken. Ik ben er
zeker van dat bij een dusdanige regeling, welke een in g
de routine vergrijsd belastingambtenaar de haren te berge l
doen rijzen, zoowel de fiscus als de verzekeringsinstelling j
wel zullen varen. i
Wie met het ophalen van deze wekelijksche betalingen l
zullen worden belast, is een vraag van ondergeschikte ·
beteekenis. In kleinere plaatsen is de dienst der posterijen 4
- daarvoor vrijwel aangewezen. In grootere zal het wel
aanbeveling verdienen speciale boden daarvoor aan te
stellen. Of men voor de aldus op te halen bijdragen van ,
plakzegels wil gebruik maken, is van nog ondergeschikter
beteekenis. Zoo ja, dan is het alleen omdat dit de een- j
voudigste wijze van kwijting zijn zou, maar ook dan zou ·
dzï plakzegelstelsel met het duitsche alleen den naam
gemeen hebben. Voor de kwijting der door werkgevers