HomeSociale verzekeringPagina 76

JPEG (Deze pagina), 930.21 KB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

il j
.;.-4 ·,
iii E
lg
gp 74 ,
RN g
‘l oplegt, en ook hoe gedweeër onze oostelijke naburen
xl zich nog bukken onder knellende en kwellende over- Zd
qj heidsvoorschriften dan met onze in vergelijking met de ,
Duitschers in vrijheid gedresseerde burgers het geval
l is, dan kan men zich zoo ongeveer voorstellen wat van
ïi kleefvoorschriften naar duitsch model hier zou terecht
AJ, komen.
ln het hier ontwikkelde stelsel kan de heele zegel-
kleverij als overbodig worden ter zijde gesteld. De
.­ werkgevers betalen de bijdragen zoowel van henzelven
jl als van hunne werklieden naar dezelfde loonlijsten die
*6 voor de ongevallenwet gehouden moeten worden, en
brengen het deel der bijdragen dat door de werklieden
* , gedragen moet worden bij de loonbetaling in mindering.
s Door bij de geheele sociale verzekering de bijdrage-
,. betaling naar een loonlijst te doen geschieden, wordt
il-; eensdeels de administratieve last voor de werkgevers - 4
gelijk het behoort -­ tot een minimum teruggebracht
en anderdeels de administratie voor de besturende organen
der sociale verzekering zeer vereenvoudigd. Men kan
{ p dit voordeel nauwelijks hoog genoeg aanslaan.
ff Natuurlijk moeten de bijdragen voor elken tak van
verzekering afzonderlijk berekend en vastgesteld worden;
'§* dit is noodig zoowel voor een goed administratief­finan­
jl cieel beheer, alsook omdat de verzekerings- en bijdrage-
, plicht zich niet bij alle verzekeringstakken even ver
‘_ uitstrekt. Bij de zäzvarderzëzg echter kunnen die verschil-
l Q lende bijdragen tot één som bijeengevoegd worden. De
il-. bijdragen van werkgevers en arbeiders kunnen wekelijks
·_ of maandelijks bij eerstgenoemden worden ingevorderd. Y
E Om ook in dit opzicht het ongemak voor werkgevers
tot zoo gering mogelijke afmetingen terug te brengen,
verdient het aanbeveling de bijdragen door middel van
den dienst der posterijen bij hen te doen ophalen.
{ Er blijft dan alleen over de invordering der bijdragen
l. . . . .. ·
* voor de met IH loondienst bij anderen arbeidenden. Voor
i zoover dezen in de rijksinkomstenbelasting (of zoolang
ä