HomeSociale verzekeringPagina 75

JPEG (Deze pagina), 872.52 KB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

'
M
_ 73
met eene privaatrechtelijke premie, maar met eene publiek- ,
rechtelijke retributie. ·‘
20. Voor den verzekerings- en bijdrageplicht is er geen I
reden onderscheid te maken tusschen mannen en vrouwen. ·
,. Beide categorieën vallen echter alleen onder de ver-
plichting, indien zij een zelfstandig inkomen hebben. ;
Voor restitutie van gestorte bijdragen aan vrouwen bij Q
het aangaan van een huwelijk is, vooral ook in ver-
band met de weduwen- en weezenverzekering niet de i
minste aanleiding. Wel kan er in het huwelijk eener
vrouw die gedurende eenige jaren bijgedragen heeft, ;
aanleiding zijn tot eene administratieve verrekening ·i
tusschen invaliditeits- en weduwenfonds. .
*
SK Tot zoover de regeling betreffende de hoogte der i
g bijdragen en de aanwijzing der groepen die tot de ‘
j· opbrengst daarvan verplicht zijn; een gewichtig punt
* bij de bijdrageregeling nu is nog de wijze van invor­ ,
i dering daarvan. Aangezien het rechtstreeksche verband ,
tusschen bijdrage en uitkeering dat het duitsche stelsel
als gevolg van te onpas in het midden gebrachte privaat- l
E* rechtelijke overwegingen legt, hier geheel is losgelaten, is l
jg er in dit stelsel ook geene noodzakelijkheid, angstvallig
te constateeren gedurende hoeveel weken voor elken ,
=. verzekerde de bijdragen zijn voldaan. De geheele orga- l
nisatie moet zoodanig zijn ingericht dat de ontduikingen i
, der bijdragen tot een minimum worden teruggebracht, j
.. doch voor eene lastige en ingewikkelde regeling als de
i duitsche invaliditeitsverzekering met hare kleefbepalingen
, heeft ingevoerd, is in het hier ontwikkelde stelsel geen j
L plaats. Dit is zeker niet het geringste voordeel daarvan. lï
Als men nagaat, welke tegenkanting het duitsche kleef-
stelsel nog voortdurend ontmoet, niettegenstaande het ­l
nu reeds meer dan 15 jaren in werking is, welk een
wekelijks weerkeerend ongemak het den werkgevers