HomeSociale verzekeringPagina 74

JPEG (Deze pagina), 917.35 KB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

il
­ {
>sX
li 72 «
J, Geheel passend in het hier ontwikkelde stelsel is
A, voorts dat de staat de bijdrage van den arbeider ge-
f,i durende weken van ziekte of werkloosheid, berekend
` over het laatst verdiende loon, geheel voor zijne reke-
ning neemt. ,
i, Voor de inkomens boven de gestelde grens van f I200.­-
zou eene voor de hand liggende overgangsregeling zijn te
treffen. Voor elke f 50.-- waarmede het inkomen de grens
,_ overschrijdt, wordt de in mindering te brengen som ook
ll f 50.- lager, met het gevolg dat van inkomens van
Q.; f 1450.- en hooger het volle percentage, over het maxi-
; male bedrag van f12oo.­- berekend, zonder eenigen
l_° aftrek, wordt geheven.
ik Tot welke consequenties moet eene regeling in dezen
geest billijkheidshalve leiden ten aanzien van hen die
, een zelfstandig inkomen, niet in loondienst van anderen,
lag; trekken? Daar de bijdrage dezer personen dubbel zoo K
groot is als die van de in loondienst arbeidenden, geldt t
voor hen de overweging dat de kleine inkomens der g
gehuwden dezen niet in staat stellen de bijdrage ten V
l volle zelf te dragen, nog in verhoogde mate. Van daar .
,«, dat het voor deze lieden in de lijn der hier den doorslag X
V`.? gevende overwegingen ligt, den staat over het vrijge­
)· stelde bedrag van f 5.- per week of f 260.-- per jaar
,'* de volle bijdrage te doen betalen d. w. z. ook dat px
ji deel dat bij de in loondienst arbeidenden ten laste der ;<
* werkgevers komt. n
; ig Hoewel ik wel niet vrees op deze punten te worden
. misverstaan, wil ik hier toch nog een tweetal opmerkingen .
l aan toevoegen: 1°. Er is geen reden de ongehuwden I M
alleen te doen bijdragen voor de ouderdoms- en V
invaliditeitsverzekering, ook voor de weduwen- en weezen­ ,
verzekering hebben zij te betalen. Het feit van hun E
1 ongehuwd zijn doet de kans niet te niet, dat zij trouwen
_` en eene weduwe en kinderen achterlaten die van de ver-
2 zekering kunnen genieten. Bovendien zij nogmaals in
herinnering gebracht dat men hier niet te doen heeft