HomeSociale verzekeringPagina 73

JPEG (Deze pagina), 818.28 KB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

W "
E .
71 .
i kolom stelde ik ter ver elikin de bi`dra e in ercenten
_ _g J g J _ g P .
volgens het hier ontwikkelde stelsel, uitgaande van de jf
j wel niet al te ver van de waarheid liggende veronder­ ,
{ stelling, dat de gemiddelde premie in de tweede gevaren- '
l- klasse, volgens het voorbeeld van de memorie van `
, toelichting 3à pCt. zou bedragen. Eenvoudigheidshalve
nam ik voorts voor beide stelsels aan dat de premie of j
‘ bijdrage in beide gevallen geheel door de arbeiders i
7 wordt betaald (in mijn stelsel behoudens de bijdrage ·
over de in aftrek ebrachte .-. Deze niet Geheel f
. l ·g 5 b
E juiste veronderstellingen doen aan de waarde der merge- è
l Zäkzäzg niet de minste afbreuk. Ten overvloede voeg Ii
{ ik er voorts nog aan toe, dat men voor de andere gevaren- ` ‘
ä klassen van het bewuste ontwerp tot een geheel over-
j eenkomstig resultaat zou komen. s
E _ ·
`iid LOOn_ Gemiddeld Premie volgens Bijdrage volgens het hier j
j klas en weekloon in elke de Mem. v. Toel. voorgedragen stelsel.
g S ' klasse. in pCt. v. h. loon. gehuwden. ongehuwden. i
j 1 f 1.50 11.2 -­­ -­
2 > s-- 6-4 - s­s
3 ’ 4-2O 5·O "' 3-5 ‘
4 > 5.40 4.2 0.3 3.5 ë
§ 5 > 6.60 3.7 0.8 3.5 jv
6 r 9.- 3.3 1.6 3,5
Q 7 » 12.- 2.9 2.0 3.5 J
8 w 15.- 2.7 2.3 3.5 i
4 9 • 18.- 2.5 2.5 3.5 ,
IO » 2I.6O 2.4 2.7 3.5 jl
T . .. . . al
g Wie den loo der C1f€1'S 1n kolom met dien van
P . J .. 3 .
kolom 4 van dit staatje vergelijkt, zal wel geen moeite '
j hebben om bij zich zelven tot eene conclusie te komen l
welk van beide stelsels van premie- of bijdrageregeling
H het rationeelst is. Eene premieregeling in eene publiek-
" rechtelijke verzekering waarbij de premie naar verhouding .4
zwaarder is, naar gelang het loon minder bedraagt, is
zóó absurd, dat men zich daarvoor stellig wel zou wachten `
als men niet door te onpas aangebrachte privaatrechte- “
lijke overwegingen op een dwaalspoor was geleid.
l
. , ,_ j __ j j j Y I _,!«l