HomeSociale verzekeringPagina 72

JPEG (Deze pagina), 938.04 KB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

jl
E
ls l
l 70 4
.` l
" Eene rechtstreeksche consequentie van dit stelsel is,
, dat de staat uit de algemeene belastingen de bijdragen
‘* bekostigt over het totaal bedrag der in mindering ge- l
brachte sommen. Dit stelsel heeft verschillende voor- l
deelen. De staatsbijdrage neemt daarin eene logisch
l passende plaats in; in dit opzicht steekt het gunstig af g
bij de duitsche regeling der ouderdoms- en invaliditeits-
W verzekering, welke vrijwel ruwweg zonder behoorlijk l
3 logisch verband de ouderdoms- en invaliditeitsrente met
l, een vasten bijslag uit ’s rijks kas verhoogt. Voorts doet l
l· het de bijdragen der arbeiders niet alleen absoluut, maar F
ook uitgedrukt in een percentage van het loon, dalen
' naar gelang dit laatste geringer is; het verlicht dus
’ den druk der bijdrage het meest, waar de draagkracht g
het geringst is.
Hoezeer het hier voorgestane stelsel van bijdrage-
regeling ook in zijne resultaten rationeeler is dan de bi
;° naar duitsch model volgens privaatrechtelijke overwegin-
lj gen ontworpen premieregelingen moge de volgende
V vergelijking veraanschouwelijken.
In het ontwerp­ziekteverzekering der vorige regeering
V was eene premieregeling ingelascht, waarbij ­­ met eene
' indeeling in gevarenklassen en loonklassen - de premie
in elke gevarenklasse, uitgedrukt in percenten van het
loon, hooger was, naar gelang het loon zelf minder
j, bedroeg. Ik neem om dit duidelijk te maken de gemid-
. delde bedragen der loonklassen van dat ontwerp en
l voeg daarachter de bedragen der premies in de tweede «
gevarenklasse, volgens het voorbeeld gegeven in de
memorie van toelichting op bl. 1o, echter niet, gelijk in ­
dat staatsstuk geschiedt, uitgedrukt in absolute cijfers,
maar in percenten van het loon. De loonklassen druk i
ik in weekloonen uit door de gemiddelde dagloonen van i
het ontwerp met zes te vermenigvuldigen. Ik doe dit
, alleen omdat ik hier niet met dagloonen maar weekloonen
l` rekende en het dus gewenscht is daarbij te blijven. In
de zaak zelf maakt het geen verschil. In de laatste