HomeSociale verzekeringPagina 71

JPEG (Deze pagina), 930.21 KB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

l x
i . ¥g
e 69 I
waarop de overneming door den staat van een deel der ,è
bijdragen van de arbeiders steunt, voor de ongehuwde
arbeiders in veel mindere mate opgaat, dan voor de
gehuwde. De ongehuwde arbeider, die geen gezin tot zijn ,
w ‘ last heeft, is in den regel zeer goed in staat de volle bijdrage
zelf te betalen. Voor hem is het voldoende, op de wijze
waarop dit werd voorgesteld, een minimum­grens te bepalen E
voor den verzekerings- en dus ook voor den bijdrageplicht.
Behoudens vrijlating van dit minimum is er ten aanzien van
de ongehuwden geen reden een deel der bijdrage van
hunne schouders op die van den staat over te wentelen. 5
Bij de zooeven neergeschreven overwegingen werd
dan ook bepaaldelijk gedacht aan de gehuwde arbeiders, , p
aan diegenen die behalve voor zich ook voor een gezin
hebben te zorgen. Het is mij niet onbekend, dat er ook q
ongehuwde arbeiders zijn, die kostwinners zijn voor een ‘
il gezin; niets belet intusschen dezen met de gehuwden
gelijk te stellen. s
Voor de gehuwde en met hen gelijk te stellen arbeiders
nu, is het aangegeven denkbeeld m. i. het eenvoudigst
in practijk te brengen door het percentage van het loon ,
dat als bijdrage geheven wordt, gelijk te houden met
dat hetwelk ten laste der werkgevers komt, maar dit Q
percentage te berekenen over het loon onder aftrek van {
l een vaste som van bijv. f 5.- per week of f 260.- 2
per jaar. Een gehuwde arbeider met f 8.-- loon betaalt
dan het bijdragepercentage over f 3,.-; een met f 12.- `
loon over f 7.- enz. .
Ik spreek hier eenvoudigheidshalve van een alge- ,
« meenen aftrek over het geheele land van f 5.- per
l week of f 260.- per jaar. Er is echter alle aanleiding
dien aftrek niet overal gelijk te stellen, maar bij de be-
" paling daarvan rekening te houden met plaatselijke
toestanden. Zulk een rekening houden met plaatselijke ‘
toestanden heeft reeds bij verschillende wetten, met name L
bij de personeele belasting, plaats. De zoo even gestelde
aftrek is dan ook als een gemiddelde bedoeld.
l
. V