HomeSociale verzekeringPagina 70

JPEG (Deze pagina), 925.45 KB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

l
IE 68 j
( •
_ den stationairen toestand terstond eene opportunistische i
` verdediging wordt vastgeknoopt van zulk eene bijdrage
· voor den overgangstoestand.
` Als de staat principiëel de kosten der verzekering
voor de daarbij betrokken werkgevers en arbeiders moet
‘ laten, dan heeft hij dat ook te doen voor den overgangs­ v `
toestand, hoe bezwarend het voor de thans levende `
werkgevers en arbeiders ook moge zijn dat zij mede
hebben te betalen voor een gebrek aan voorzorg in het
verleden. En als het niet met goede beginselen in bot-
, sing komt, den staat voor dat gebrek aan voorzorg in
l‘ het verleden te laten opkomen, waarom zouden dan die
Q goede beginselen wèl worden aangetast, als de staat ook
V voor het heden en de toekomst in de kosten van die
E voorzorg bijdraagt?
Of wel de sociale verzekering is alleen een belang
W van werkgevers en verzekerden doch geen algemeen _,
3 maatschappelijk belang, maar dan heeft de staat zich er l
X ook niet mede te bemoeien; of wel ook het algemeen
lj maatschappelijk belang wordt er door gebaat, maar dan
ligt daarin ook, zonder meer, de principiëele rechtvaardi-
_ ging van het bijdragen door den staat in de kosten.
‘ Dezelfde argumenten welke pleiten voor het opleggen
lj van den wettelijken verzekeringsplicht, rechtvaardigen
l tevens dat de staat in de kosten daarvan bijdraagt. ,
Deze verstrekt daarmede geen aalmoes, maar betaalt j
aldus zqäze bijdrage tegenover het algemeen belang dat
g door de verzekering wordt gediend. In principe wordt
hiermede ook geen afbreuk gedaan aan de gelijkheid
van bijdragen van werkgevers en werklieden. Die gelijk-
heid wordt gehandhaafd; alleen neemt de staat in zijn *
eigen aandeel van de schouders der werklieden het hun
te zwaar drukkende deel over en betaalt dat deel als 8,,
hun wettelijke, door het algemeen belang aangewezen, i
vertegenwoordiger.
Hoe nu aan dit denkbeeld uitvoering te geven? Daarbij
i trekt het al aanstonds de aandacht dat de overweging