HomeSociale verzekeringPagina 69

JPEG (Deze pagina), 877.72 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

Y
j 67 H
'
verbetering der loontoestanden eer tegen dan in de hand,
en loopt men bovendien een zeer wezenlijk gevaar, ,
waar voorstanders van staatsinmenging op sociaal gebied ij
steeds op bedacht moeten zijn:_ -­ het gevaar namelijk · J
dat niet, met behulp van den staat de zelfstandige kracht .
der werklieden wordt vergroot, maar integendeel door
de hulp van den staat het gevoel van verantwoordelijk-
heid en daarmede de zelfstandige kracht bij de geholpenen
wordt verminderd". i
Nu echter, om met Mr. GREVEN te spreken, »zulk een ;
eminent staatsbelang" 1) door de sociale verzekering Q
wordt gediend en op grond daarvan de staat ook in de
kosten welke die dienst met zich brengt, behoort te lj
dragen, zou het Prinzipiënreiterei zijn, de bepaling en
regeling van het aandeel van den staat in die kosten i
niet vast te knoopen aan de feitelijke loontoestanden.
Het is geheel iets anders een last dien de arbeiders " j
¤
behoorden te dragen, op de schouders van den staat te
leggen, camiai de arbeiders tot het dragen van dien last i
niet bij machte zijn; dan wel een last dien de staat
behoort te dragen zóó te regelen, dat daarmede tevens j
het leggen van een te zwaren last op de schouders der i
arbeiders wordt voorkomen.
In de voorstelling van Mr. GREVEN, 2) - eene voor- ,
stelling waarin door de staatscommissie van 1895 en Q
door de ontwerpers der nederlandsche wetsvoorstellen · j
op dit gebied werd gedeeld -­ dat de sociale verzeke-
ring (of beperkter: de ouderdoms- en invaliditeitsver- lj
zekering) wel is waar een eminent staatsbelang is, maar 1
dat de staat toch in de bekostiging van dat eminente ‘ ,
staatsbelang niet mag bijdragen, heb ik nooit anders
dan eene schromelijke inconsequentie kunnen zien. Eene
inconsequentie welke nog grooter wordt, wanneer aan _
de principiëele verwerping van de staatsbijclrage voor li
1 l
I) Pmeaa'2/ies Verg. 71. Siaath/zk. en Sim'. IQOó) bl. 19. ­ i
2) t. a. p. bl. 31 en volg.
l
jr: