HomeSociale verzekeringPagina 68

JPEG (Deze pagina), 933.47 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

1 66
i In het zooeven over de laagte der arbeidsloonen in i
" het midden gebrachte zou stellig geen voldoend argument
6 liggen om een deel der bijdragen van de arbeiders, en in
het algemeen van de verzekerden met kleine inkomens
op den staat over te wentelen, indien er voor den staat
niet - geheel afgescheiden van die financieele zwakheid
dezer verzekerden - een eigen grond was voor het
medebetalen in de kosten der sociale verzekering. Alleen
hierom breng ik het aandeel aan den staat in verband
2 met het bedenkelijke dat er in zou gelegen zijn, bij de
, feitelijke loontoestanden, de bijdragen der arbeiders en
l‘ kleine verzekerden ten volle op hunne schouders te
laten, omdat men op deze wijze tot de meest eenvoudige
i en practische regeling komt voor de bepaling van het
` aandeel van den staat.
Ware er in het algemeen belang dat door de sociale
,_ verzekering gediend wordt, geen grond voor het bijdragen
i, door den staat in de kosten daarvan, dan zou het niet '
L aangaan den staat toch met een deel van die kosten te
lj belasten op den enkelen grond dat anders de arbeiders
, te zwaar gedrukt zouden worden. Ik onderschrijf te
, dezen aanzien nog geheel wat ik daarover in het Saezkml
* Weekblad van 8 juli 1899 in het midden bracht, al
lj was ik op andere punten toen eveneens te veel in de
Y privaatrechtelijke opvatting verstrikt: »Zijn de loonen
[ er niet naar, om het opbrengen van eene bijdrage van
j de zijde der werklieden zonder overwegend bezwaar te
I doen geschieden, dan moet het geneesmiddel niet gezocht
worden in ontheffing van die bijdrage, maar in ver-
betering der loontoestanden. Aan alle kanten grijpt
het loonvraagstuk in de sociale kwestie in; tal van
sociale vraagstukken hangen met de verbetering der
loontoestanden samen. Nu kan men aan de moeilijkheid,
welke de slechte toestand der loonen in den weg legt,
wel ontkomen, door bijdragen die de werklieden onder
normale toestanden zelf behoorden te betalen, uit ’s rijks
schatkist te putten. Maar dusdoende werkt men de