HomeSociale verzekeringPagina 67

JPEG (Deze pagina), 877.24 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

65 l I.
l Van tegemoetkoming door de overheid in door hen te ;
l .storten bijdragen kan geen sprake zijn. O
* Dit is niet omver te werpen met de voor de hand Ai
· liggende tegenwerping dat er wel werkgevers zijn die jï
financieel zwakker zijn dan het gros der arbeiders. Het .
feit is niet te loochenen en wordt door mij niet geloo- ,
chend. Maar de wetgever heeft bij het stellen van
algemeene verplichtingen te rekenen met wat regel en
niet met wat uitzondering is. Ik reken het aan onze F
wetgeving van de latere jaren tot grief, dat hij dezen
eisch der wetgevingskunst zoo weinig betracht en gl
maar al te vaak in eene casuistiek verloopt, die zijne 1
beste bedoelingen bederft. Welnu, als regel zal voor de lg
werkgevers toch wel gelden, dat zij hetgeen te hunnen
laste komt, ook zelf wel kunnen en dus moeten betalen. E;
Hiermede is tevens, in verband met het bovenstaande gl
over de gelijkheid der bijdragen van werkgevers en I`
arbeiders, beslist hoe hoog de bijdrage van deze laatsten l
zou zijn, indien deze geheel te hunnen laste werd l
gelaten. Te hunnen laste zou dan de andere helft der
kosten komen. ln één, zeer belangrijk, opzicht staat de
zaak hier echter vlak anders dan bij de bijdrage der 1
werkgevers. Wat daar uitzondering is, is hier regel en jl
omgekeerd. De volle last van de helft in de kosten der ll
sociale verzekering is, ook bij het uiterst matig gestelde 5
bedrag der uitkeering, voor de werklieden als regel zóó ·,i
zwaar, dat als die last geheel op hunne schouders werd j
geladen, verschillende uitgaven, welke in het belang der A
lichamelijke en geestelijke welvaart van het volk behooren #
te worden gedaan, achterwege zouden moeten blijven of ’ .
althans niet in voldoende mate gedaan zouden kunnen
worden.
Doch bovendien zou men bij het leggen van de volle
wederhelft der kosten van de sociale verzekering op de `
schouders van de werklieden tot het zonderlinge resultaat U
komen, dat de staat dan van zijn aandeel in die kosten i"
geheel zou zijn vrijgesteld. ]
5
l.