HomeSociale verzekeringPagina 66

JPEG (Deze pagina), 880.84 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

2
64
bijdrage-percentage ook zonder beperking geheven worden?
Op deze vraag wordt het antwoord gegeven door den
aard der bijdrage. Als retributie heeft deze een grens
in zich zelf, namelijk die van het bedrag der kosten van
de verzekering, omgeslagen over de daarbij betrokkenen.
En het spreekt wel van zelf dat door het heffen van
een gelijk percentage van het inkomen, zonder te letten
op de hoogte hiervan, die grens voor de hoogere in-
komens ver zou worden overschreden.
Vandaar dat hier bij de bepaling der bijdrage op
2 overeenkomstige wijze behoort te worden te werk gegaan,
als in de ongevallenwet is geschied bij de bepaling der uit-
l keering: inkomens boven f 4.- per werkdag of f 1200.-
,_ per jaar blijven voor het hoogere bij de bepaling der
j bijdrage buiten rekening. Ik ontken allerminst dat de
’ grens eenigszins willekeurig is getrokken, maar zij beveelt
zich aan, omdat zij zich aansluit bij de ongevallenwet en
bij de voorgestelde grens voor de ziekteverzekering,
alsmede de wettelijke regeling van het arbeidscontract.
«:
lj =1< * =1=
L Tot zoover wat betreft den maatstaf van verdeeling
l der bijdragen. Er blijven echter nog eenige belangrijke
vragen over, in de eerste plaats: hoe hoog moeten de
bijdragen worden gesteld in verhouding tot de kosten
j der verzekering?
Aan den eenen kant heeft de staat op grond dat zij
het algemeen belang bevordert, daarin mede te betalen,
maar aan den anderen kant schijnt er geen enkele grond
te bestaan, waarom de staat de werkgevers zou bijspringen
in de betaling van hun helft in de kosten der verzeke-
ring. De werkgevers zijn niet de maatschappelijk
zwakken die in arbeidsaangelegenheden een anderen of
grooteren steun van de overheid behoeven dan dien welke
noodig is voor de handhaving hunner private rechten.