HomeSociale verzekeringPagina 65

JPEG (Deze pagina), 875.72 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

l
62, ii
wel de bate voor de gansche groep of groepen der (
bevoordeelden een element voor de bepaling van het <=
bedrag daarvan uitmaakt, doch welke geene gelijke
verhouding tusschen voordeel en bijdrage verlangt voor C
elk lid van de groep individueel 1). Hoewel de retri- ‘
butie een privaatrechtelijk element bevat, is zij toch E
eene publiekrechtelijke heffing, waarbij zulk eene indivi- Q
dueele aequivalentie tusschen bijdrage en bate niet ge-
vorderd wordt. Men heeft hier te doen met een over- ,
eenkomstig geval als bij de evenredige schoolgeldheffing
waarbij eveneens de bijdrage wél, de bate niet van het
inkomen afhankelijk is. j,
Wie niettemin mocht meenen dat de billijkheid zich
verzet tegen ongelijkheid van bijdragen tegenover ge-
lijkheid van uitkeering, zij voorts gevraagd of de sociale Q;
solidariteit, inzonderheid de solidariteit tusschen de leden Y
Y der arbeidende klasse, dan niets is dan een zinledige
~ frase? En zoo zij inderdaad iets beteektent, of zij dan .
eene zoodanige bijdrageregeling waarbij de beter bezol- i
digde tevens behulpzaam is bij de verzekering van den
kariger beloonde, niet ten volle wettigt?
In verband met het verschil in gevaar voor beroeps-
ziekte en beroepsinvaliditeit kan er aanleiding zijn ook zj
hier, op overeenkomstige wijze als bij de ongevallenwet,
de bijdragen der werkgevers niet alleen naar de loonen V
. te regelen, maar daarbij ook 'met gevarenklassen rekening H
i te houden.
Er doet zich hierbij echter nog een andere vraag voor. g
Als de verzekeringsplicht voor de ouderdoms- en invali-
diteits­ en de weduwen- en weezenverzekering algemeen
gesteld wordt, zonder inkomensgrens, moet dan het
1) Hoezeer men hier te lande, in navolging van Duitschland, zich in privaat-
rechtelijke overwegingen heeft vastgewerkt, moge 0.a. blijken uit de volgende `
kenmerkende woorden uit de memorie van toelichting bij het ontwerp tot ouder-
doms- en invaliditeitsverzekering van de vorige regeering: »Het stelsel der een- U
heidsrente, d. i. het stelsel waarin het bedrag der rente en dus ook het bedrag der Q
prcvzzk (ik cursiveer) onafhankelijk is van het bedrag van het loon, dat de ver-
zekerde verdient, biedt ongetwijfeld voordeelen aan, enz." (bl. 45, art. 17).
i if
[J