HomeSociale verzekeringPagina 63

JPEG (Deze pagina), 880.34 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

i
61 ·
de geheele sociale verzekering principieel toelaatbaar en jl
te rechtvaardigen, dat de algemeene belangen slechts gi
dekken wat uit de bijdragen, de retributies der recht-
streeks daarbij betrokkenen niet gevonden kan worden. `·,
Bij de eene sociale verzekering de bijdrage te aan-
vaarden, bij de andere haar op leerstellige gronden te
verwerpen, is niets dan quasi­principiëele snorkerij, -
een onhebbelijkheid waaraan sociaaldemocraten zich in-
tusschen niet alleen bij deze gelegenheid te buiten gaan. [
Principiëel is de bijdrage van de rechtstreeks daarbij
betrokkenen over heel de linie der sociale verzekering {
gewettigd.
¢.
=l= * =t=
Niet minder belangrijk dan de principiëele vraag is de
N. practische, hoe de bijdragehefüng behoort te worden l
geregeld. Ziet men in dat, naast het algemeen belang, á
door de sociale verzekering arbeiders en werkgevers [
beiden op bijzondere wijze worden gebaat, dan volgt .
daaruit dat de bijzondere bijdragen ook van beide j
categorieën moeten worden geheven. Dit eenmaal vast- ,4
staande, is het ook geheel onnoodig zich in subtiele Q
onderscheidingen te begeven of bij den eenen tak van
sociale verzekering er wellicht aanleiding bestaat de .;.
, bijdrage tusschen de beide aangewezen groepen eenigs- T
jj zins anders te verdeelen dan bij den andere. Al dergelijke
jï subtiliteiten rusten per slot van rekening op zijn best ç"
ï op persoonlijke meeningen; zakelijke gronden daarvoor "r
zijn niet aan te voeren. Verder dan de algemeene stelling
Y dat er in de sociale verzekering een voordeel ligt voor
werkgevers zoowel als voor werklieden en dat derhalve
ä beide groepen daartoe hebben bij te dragen, komt men ‘
toch niet. Maar dan volgt hieruit ook, dat er slechts E
ééne oplossing voor de verdeeling van den bijdrageplicht _
over beide groepen is te vinden, men verdeele dien L
plicht over beide gelijkelijk. De gelijke verdeeling is
ii

ë
i
lx