HomeSociale verzekeringPagina 62

JPEG (Deze pagina), 934.10 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

60
kracht der verzekerden te boven gaat. Houdt men, bij
de bepaling der hoogte van de bijdrage, niet voldoende
rekening met de financieele omstandigheden van hen die
haar hebben op te brengen, dan loopt men gevaar de
sociale verzekering, die eene verlichting van zorg beoogt,
als een verzwaring van druk te doen gevoelen. Dit is
evenwel geen principiëele kwestie, maar een vraag van
meer of minder, waarbij practische overwegingen den
doorslag geven.
, Evenals de kwestie van de bijdrage des werkgevers
l staat ook de vraag van de bijdrage der werklieden
` voor de sociaaldemocraten intusschen anders dan voor
de andere politieke partijen. De bijdrage der werklieden
p bij de ouderdoms~ en invaliditeitsverzekering wordt door
’ hen, schijnbaar principiëel, bestreden op den grond
dat het loon te laag is om daaruit eenige bijdrage te
kunnen betalen. lk noem dit eene sc/zgkäzáaar principiëele .,,;
ii bestrijding omdat, eigenaardig genoeg, dit argument, dat
Q als het steek hield, over heel de lijn der sociale verzeke-
ring zou moeten gelden, bij de ziekteverzekering wordt
losgelaten. Dáár is tegen eene bijdrage uit het loon geene
principiëele bedenking. Bij de ouderdomspensionneering
» eischt de sociaaldemocratische leer bekostiging der ver-
` zekering voor het geheel uit de algemeene belastingen;
bij de ziekteverzekering stelt zij dien eisch niet en mag
ook een deel der kosten ten laste van de arbeiders ~
; komen. Wel beginnen de, meer practische sociaaldemo­
i craten van hun eisch der ouderdomsverzekering uitsluitend ,
op staatskosten wat los te laten, maar zij doen dit slechts ,
uit opportunisme en zij worden ook over dit blijk van
opportunisme door de zuiveren in de leer niet weinig I
grimmig aangekeken. Een bewijs te meer hoe, gelijk ä
bij elk fanatisme, ook bij het sociaaldemocratische, het
geloof de rede verdringt. Immers van tweeën één; of ä
wel de geheele sociale verzekering behoort principiëel
zonder bijdrage van de arbeiders, van wier loon niets
af kan, bestreden te worden; zoo neen, dan is het bij
l
nl
if