HomeSociale verzekeringPagina 61

JPEG (Deze pagina), 883.00 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

59 `
verplichting" van den concessionaris om zijne oude eê
arbeiders niet onverzorgd te laten en op het goed recht
om hem tot de nakoming van die verplichting te nopen? A5
En verlangen de heer WIBAUT en de zijnen soms ï
eveneens dat bij eene aanbesteding van pantserplaten, g
oorlogschepen en kanonnen de staat in het bestek eene
` pensioenverzekering zal opnemen ten gunste van den
leverancier? Waarlijk de ironie des heeren WIBAUT was
misplaatst; zij keert tot haar oorsprong terug. De heer
WIBAUT heeft daarmede niemand belachelijk gemaakt L
dan zich zelven en zijne medestanders.
I il
Men zal mij deze polemische uitweiding wel ten goede
houden. Waar men zelfs van eene zijde welke er in Q4
den regel niet op uit is de sociale plichten van den ‘;
j werkgever te verkleinen, ter wille van het vooropgezette jj
-,4 denkbeeld der arbeiderspensionneering uitsluitend op _
kosten van den staat, poogt des werkgevers sociale ver- `
` plichting ten aanzien van de zorg voor den ouden dag
j zijner werklieden weg te redeneeren, was het zeker niet <
_ overbodig op het bestaan van die verplichting wat
dieper in te gaan. ’
, Ik hoop er in geslaagd te zijn buiten twijfel te stellen ‘
dat het beroep op de moreele verplichting des werkge-
lè vers in de gevallen waarin de sociale verzekering zal ik
voorzien, een degelijken grond heeft, en dat dus ook
l de overweging dat de werkgevers door de sociale ver- A_
zekering ontslagen worden niet van eene fantastische
maar zeer wezenlijke moreele verplichting, iets meer en V
iets beters is dan een verlegenheidsargument.
E Eenmaal vaststaande dat zoowel de werkgevers als de
j werklieden uit de sociale verzekering een bijzonder voor- A
deel trekken, is er ook geen reden hier den gewonen
rl regel van de financiekunst buiten toepassing te laten en ii
“ tegenover dat bijzondere voordeel geene bijzondere ver- ·j
goeding te vragen. Wel echter wachte men zich er voor l
die vergoeding zoo hoog op te voeren, dat zij de draag-