HomeSociale verzekeringPagina 60

JPEG (Deze pagina), 919.78 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

58
dat er reeds verschillende, vooral onder de groote,
werkgevers zijn die vrijwillig bijdragen in eene pensioen-
verzekering voor hunne werklieden. Ligt daarin niet
i de erkenning eener »moreele verplichting" hunnerzijds?
i Of moet ook dit op echt sociaaldemocratische wijze
Q teruggebracht worden tot verfijnd maar niettemin vuig
eigenbelang? Zelfs als dit zoo ware, zou er niet minder `
uit blijken, dat de werkgever bij pensionneering zijner
oude werklieden belang heeft.
‘ De gemeentewerklieden vragen met allengs meer
`» aandrang om eene pensioenregeling. De heer W1BAUT­
en de zijnen ondersteunen te recht dien aandrang. Maar
waarop steunt deze anders dan op het besef bij de
j gemeentewerklieden dat zij op die pensionneering tegen-
i over hunne gemeentebesturen als werkgevers een moreel
recht hebben, m a. w. dat deze besturen als werkgevers
tegenover hunne werklieden eene »moreele verplichting"
te dezen aanzien hebben en dat de gemeentewerk-
.1 lieden recht hebben in hun verlangen, deze moreele ` `
l verplichting tot een rechtsplicht te maken? Laat de j
heer W1BAUT maar eens in eene vergadering van ge-
meentewerklieden de stelling ontwikkelen, dat zij tegen-
over de gemeente als hun werkgeefster evenveel moreele j,
aanspraak hebben op pensioenverzekering, als de leveran- l
cier van een oorlogschip op een volbetaalde polis voor
lijfrente. Ik vertrouw dat hem dan spoedig genoeg aan het
i verstand gebracht worden zal, dat hij zich aan economische l
schijnwijsheid te buiten gaat. X
Of eindelijk, als de staat of eene gemeente eene
concessie geven en zij verzuimen daarin bepalingen op
te nemen om den concessionaris te dwingen tot nako­ L,
ming zijner moreele verplichting tegenover zijne werk-
lieden ook op het stuk der pensioenverzekering, behooren `*
dan de sociaaldemocraten niet onder de eersten die te
recht zich verontwaardigd toonen over zulk een verzuim? *
Waarop steunt die verontwaardiging anders dan op de
uitdrukkelijke of stilzwijgende erkenning van de »moreele
{
5