HomeSociale verzekeringPagina 58

JPEG (Deze pagina), 885.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

56
waarvoor overeenkomstige overwegingen gelden) be-
antwoordt ook de heer WIBAUT die vraag bevestigend.
Hij vermijdt daarbij wel met echt sociaaldemocratischen
afkeer de uitdrukking »moreele verplichting", maar dat
doet niet ter zake; een sociale plicht, die nog niet tot .x
rechtsplicht is gemaakt, is nu eenmaal niet anders dan
eene »moreele verplichting", daaraan kan zelfs de sociaal- i
democratie niets veranderen. Den grond voor de ver- ·i
plichting der werkgevers tot bijdragen in de kosten der
ziekte- en invaliditeitsverzekering zoekt de heer WIBAUT --­
en ik stem hierin met hem overeen - in de omstandig-
heid dat er tusschen het beroep aan den eenen kant
en de ziekte of invaliditeit aan den anderen kant een ii
, verband bestaat, dat in het algemeen niet kan worden
betwist, ook al kan het niet in ieder speciaal geval .
worden bewezen. De zaak ligt hier dus min of meer ,,
overeenkomstig als bij de ongevallenverzekering. Over-
K eenkomstig, doch niet gelijk; daar bij ziekte en invalidi­ li
; teit persoonlijke physieke en psychische aanleg alsmede
‘ levenswijze en algemeene hygiënische toestanden _mede
een rol spelen. Van daar dat het niet zou aangaan de
volle kosten der ziekte- en invaliditeitsverzekering op de
schouders der werkgevers te leggen, maar dat het billijk
is hen alleen met een aandeel daarin te belasten. Ook
op dit punt bestaat er tusschen den heer WIBAUT en mij
principieele overeenstemming. 1) ä
Maar bij de ouderdomsverzekering verzinken deze ‘
overwegingen plotseling in het niet. Hier is de »moreele
verplichting" voor den werkgever tot het dragen van g
een deel der kosten op eens belachelijke phantasie,
waarmede men als goed sociaaldemocraat een loopje
heeft te nemen. Laat ons eens ·even zien, wat er van
die sociaaldemocratische ironie bij wat nadere beschou­ l
wing overblijft. gi
Het is een algemeen bekend feit -­ ook in de sociaal-
1) Zie t. a. p. bl. 97.
il