HomeSociale verzekeringPagina 57

JPEG (Deze pagina), 898.54 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

[ . .«»~~» wm- www- · ,. · W ;" " , ’‘'’’` "'""' ` """"T_` i ww ` Yv\
l
ss l
'
ratio, de rechtsgron.d voor het in de wet opnemen van l
den plicht voor den staat, zijne ambtenaren een deel ‘Q
van hun loon in den vorm van pensioen uit te betalen, ig
j was niet anders dan de erkenning van zijne »moreele ```,
r verplichting" als werkgever, zijne loondienaren op hun
ouden dag niet onverzorgd te laten. De erkenning der .1
»moreele verplichting" ging aan het stellen van den
rechtsplicht vooraf en is hiervan het fundament. *
Welnu, als de staat de particuliere werkgevers ver- g
j plicht tegenover hun loondienaars op overeenkomstige
wijze te handelen als hij, staat, tegenover de zijnen ,4
E doet, verplicht hij hen niet om boven het dezen toe-
n komende loon aan hunne werklieden nog eene fantastische Q
moreele verplichting te voldoen, doch maakt hij het tot
dwingend recht, bij elke arbeidsovereenkomst -­ zonder jl
dat hiertoe eenig beding van partijen noodig is - een
deel van het loon te doen bestaan in een ten laste des jl
l werkgevers vallende bijdrage in de sociale verzekering.
l De »moreele verplichting" is hier, gelijk bij de staats-
j ambtenaren, niet meer en niet anders dan de ratio voor
j het bij de wet opleggen van een deel der kosten van j
. de sociale verzekering der arbeiders aan hunne werk-
j gevers. Heeft de wet dien plicht den werkgevers een- g
l maal opgelegd, dan is de bijdrage van dezen - welke
j voor de verhouding tusschen werkgever en staat eene l]_
publiekrechtelijke retributie is -, voor de verhouding
" van werkgever en arbeider een dwingend privaatrechte-
lijk onderdeel der arbeidsovereenkomst. ‘
Na het ter zijde stellen van des heeren WIBAUT’S mis- F
_; verstand, kom ik terug tot de hoofdvraag: bestaat er ·
in werkelijkheid voor de werkgevers een »moreele plicht"
. tot het bijdragen in de kosten der sociale verzekering _
hunner arbeiders, welke reeds zoo algemeen erkend f
wordt, dat de staat gerechtvaardigd is tot het omzetten
daarvan in een rechtsplicht?
Voor de invaliditeits- en de ziektenverzekering (ik
j vermoed ook voor de weduwen- en weezenverzekering
l
I
. lj