HomeSociale verzekeringPagina 56

JPEG (Deze pagina), 936.58 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

-·‘*" I
54
boven den koopprijs ontvangen. Doch stelt de staat als
regel dat hij zijne leveranciers naast de mandaten voor
het bedrag hunner goedgekeurde declaraties, ook nog
lj; ­ een volbetaalde polis voor lijfrente geeft? Het is, zooals (
ieder weet, niet het geval. De staat komt dus ten op- i.
lj zichte zijner leveranciers zijn beding na, zijn contractueele
iw verplichting. Doch fantaseert er geen moreele verplich-
gg tingen bij die hem een toeslag doen geven. Het
pensioen van staatsambtenaren is ook contractueele ver-
jlx plichting, een beding in de loonovereenkomst bij de
Lig aanstelling getroffen, bovendien voor een grooter of
pj; kleiner deel door de premies van den ambtenaar betaald 1). E
Van waar dan plotseling »sans crier gare" de »moreele
verplichting" op den rug van den particulieren werk- .
gever geladen, om meer te doen dan zijne contractueele
loonovereenkomst ten volle na te komen, meer voor de 1
arbeädsärachä te lbetzëlen dan den vollen prijs die bepaald
x, wor r oor et oon.’
Dit betoog, van welks onwrikbaarheid de schrijver
;§`{` klaarblijkelijk diep doordrongen is, gaat al aanstonds l
mank aan eene nauwelijks verschoonbare begripsver­ l
warring. Te recht merkt de heer WIBAUT op, dat het E
j, pensioenrecht der ambtenaren, nu de wet dat recht L
eenmaal erkend heeft, een onderdeel is van hunne be- ,
lf looning; maar als de wet den werkgevers - zij het
ook op nog zoo onvoldoende motieven -- de verplichting
il, zal hebben opgelegd, eene bijdrage te betalen voor de H
sociale verzekering hunner werklieden, staat de zaak
_ dan soms te hunnen aanzien anders? Het pensioen van
den ambtenaar, voor zoover de staat, en het pensioen _;
lg van den werkman, voor zoover de werkgever het be- r
. kostigt, is loon in een eigenaardigen, uitgestelden vorm. l
Nadat het pensioen den ambtenaren bij de wet was
j toegekend, was de uitkeering daarvan voor den staat i
niet langer een moreele maar een rechtsplicht; doch de j
--- ’
1) Dit laatste geldt hier eveneens. i
a l
ii l
ä
l
.= v
l l