HomeSociale verzekeringPagina 55

JPEG (Deze pagina), 941.36 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

E l
j l
Q l.
li
ë ss IF
algemeene belastingen in die dekking slechts bijspringen, gg
voor zoover de opbrengst der retributie daartoe ontoe­
reikend is. Voor zoover eene retributie geheven wordt,
r bekleedt de algemeene belasting bij de dekking der W";
·;, kosten van de instelling, ter zake waarvan die heffing <g
geschiedt, slechts een tweede, aanvullende plaats.
De vraag is derhalve of er bij de sociale verzekering
E aanleiding is tot het heffen eener retributie, m. a. w. of
er hier groepen van personen zijn die van de sociale
verzekering rechtstreeks of indirect eeni g bijzonder voordeel ·3
trekken. Wordt deze vraag bevestigend beantwoord, dan
is het geen vraag meer of het ook gerechtvaardigd is ll?
daartegenover eene bijzondere vergoeding te vorderen.
Dat de verzekerden zelven een bijzonder voordeel uit
de sociale verzekering trekken, is voor niemand twijfel- l
achtig. Minder algemeen wordt dit erkend ten aanzien
van de werkgevers. Het voordeel dat dezen trekken lf
spreekt ook niet zoo duidelijk; het is van indirecten aard;
zij krijgen uit de sociale verzekering geen rechtstreeksche W
bate, maar worden ontslagen van den moreelen plicht
tot hulpverleening in de gevallen waarin deze verzekering ä
voorziet.
Ik waag het hierop te wijzen, niettegenstaande de
heer WIBAUT gemeend heeft het beroep op de rnoreele W
verplichting van den werkgever, waarvan deze door de jl.?
sociale verzekering ontslagen wordt, onder het gewicht
zijner sociaaldemocratische ironie te kunnen verpletteren.
»Zoo het loon den vollen prijs omvat voor de geleverde A
arbeidskracht ­-­ zoo schrijft hij in zijn Pmmdvzëzs, op *
bl. 49/ 50 ­- van waar komt dan de »moreele verplich- `
ting" voor den kooper der arbeidskracht om boven
dezen vollen prijs nog iets extra’s te betalen? Wanneer ;
de staat contracten sluit met leveranciers, betaalt hij
hen den vollen bedongen koopprijs. Doch geeft hij i
hen nog iets toe? Zoo het leveringen geldt van zeer ­
dure pantserplaten, oorlogschepen of kanonnen, mag de .
zeer trouwe en vaste leverancier nog eens een ridderorde ‘