HomeSociale verzekeringPagina 54

JPEG (Deze pagina), 963.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

.f Uli
gt 2
E
i E
gl 52
l ,
iii. Echter behooren de bijdragen van de verzekerden ·
Q, zelven alsmede van hen die door de verzekering van een ?
jg, socialen plicht ontheven worden, tot eene van de alge-
ll`; gemeene belastingen duidelijk afgescheiden groep van
T heffingen, door de grondwet genoemd »heff1ngen voor _¥
het gebruik van Rijkswerken en inrichtingen," en door "'
de gemeentewet uitvoeriger omschreven als » gelden voor
jg, het gebruik of genot van openbare (rijks)werken, be-
(Q zittingen of inrichtingen, en dat van door of van wege
het (rijks)bestuur verstrekte diensten/’
Deze heffingen of retributies onderscheiden zich princi-
pieel hierdoor van de algemeene belastingen, dat zij
gil niet steunen op den algemeenen belastingplicht der staats-
burgers, maar op de omstandigheid dat zekere staats-
instellingen, werken of inrichtingen, aan bepaalde personen
of groepen van personen bijzondere voordeelen bieden
of hun bijzondere diensten bewijzen, en dat de billijkheid , p
medebrengt die bijzondere diensten of bijzondere voor- p`
deelen althans eenigermate te doen vergelden, alvorens ik
een beroep worde gedaan op den algemeenen belasting-
jg plicht. Er steekt derhalve in de retributie een niet te
`D miskennen privaatrechtelijk element, maar dat neemt
;, toch niet weg, dat zij -~ naar algemeen erkend wordt --
een publiekrechtelijke vergoeding is, welke volledige
H dekking van kosten in den regel niet beoogt en niet
bereikt. Dit is rationeel, omdat ook die publieke diensten
welke aan bepaalde personen of groepen van personen
‘” bijzondere voordeelen afwerpen of bijzondere diensten
bewijzen, toch tevens bevorderlijk zijn aan het algemeen
l, belang en als zoodanig mede door de algemeene be-
lastingen bekostigd moeten worden.
ln het onderscheid tusschen retributie en algemeene be-
lasting nu ligt reeds - naar eveneens algemeen wordt
g erkend ­- opgesloten, dat als er aanleiding is in verband
met de eene of andere openbare instelling retributies te
heffen, de opbrengst hiervan zh de eerste plaais tot dek-
king van de kosten dier instelling heeft te dienen en dat de
5
,l `A
l