HomeSociale verzekeringPagina 51

JPEG (Deze pagina), 938.80 KB

TIFF (Deze pagina), 8.17 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

, l
l
jl
49
. dat ingeval van_ ziekte de uitkeering ook behoort te
geschieden. Natuurlijk moet hierbij -­ voor zoover de j,
uitkeering bij ziekte betreft - een voorbehoud worden
gemaakt. De ziekteverzekering, voor zoover zij uit- "ji
, keeringsverzekering is, waarborgt tegen loonderving in `ir
geval van ziekte; loopt nu het loon, niettegenstaande ·,
de ziekte, toch door, dan is het geval waartegen ver-
zekerd wordt, ook niet aanwezig. Verstrekking van °
geneeskundige hulp en van geneesmiddelen behoeft daar- lf
entegen in dit geval niet te worden uitgesloten.
Bij de ouderdoms- en invaliditeits- alsmede bij de ·§
weduwen- en weezenverzekering bewijst de verzekerings- A
plicht daarentegen zonder meer het recht op uitkeering ll-
nog niet. Wèl ligt het voor de hand ook hier het ig
recht op uitkeering steeds te erkennen, tenzij van de
zijde van het bestuur der organisatie bewezen worde
1 ·dat de rechthebbenden van elders een voldoend inkomen l
f trekken. Den verzekerden behoort geen andere bewijs- ir;
l last te worden opgelegd, dan de aanwijzing van het
aanwezig zijn van het onheil waartegen verzekerd wordt. ‘_
* Het bewijs dat niettemin geen recht op uitkeering bestaat,
moet door het bestuur der verzekeringsinstelling geleverd N
. worden. Bij overlijden zal dit bewijs tegenover weduwe
en kinderen in den regel wel te leveren zijn uit de =
gegevens der successiebelasting; bij ouderdom en inva­ L
liditeit uit de kohieren der rijksinkomsten­belasting. Doch jl i
B hoe dit bewijs geleverd wordt, is bijzaak; hoofdzaak is
dat bij eene publiekrechtelijke verzekering, welke voor- ­
koming van armoede tot hoofddoel heeft, uitkeering j
niet gewettigd is in gevallen, waarin ook zonder uit-
`keering geene armoede is te duchten. t_
De weduwenverzekering nadert bij de toepassing van l,
, dit beginsel tot het door de vorige regeering voorge-
‘ stelde denkbeeld de weduwenverzekering te beperken ,
. tot invalide weduwen. Het hier bepleite stelsel is echter l
ruimer en naar ik bescheidenlijk meen, ook meer in over- .
eenstemming met christelijke opvattingen. Eene weduwe ,
4 '.
lf
l ä
L!