HomeSociale verzekeringPagina 49

JPEG (Deze pagina), 896.25 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

G
I
:5 li
47
schommelen. Iemand die toevallig een jaar boven de {
g grens komt, moet niet onmiddellijk uit de verplichte
jj verzekering geschrapt worden. Veel beter is het die Ti
schrapping eerst te doen nadat het inkomen bijv. gedu­ `;
rende drie of vijf jaren boven de grens is gebleven. I
V Ook verdient het aanbeveling allen wier inkomen boven Q
de grens der verplichte verzekeringligt, maar bijv. f 1 500.-
· niet te boven gaat, de gelegenheid te geven tot vrij- j.
willige deelneming. Voor allen die boven de algemeene ·,
grens der verplichte verzekering vallen, zijn uitkeering
en bijdrage op het maximum onder die grens te ‘
mien. g
I I
Bij de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering alsmede ik
bij de weduwen- en weezenverzekering ligt de zaak j
eenigszins anders dan bij de ziekteverzekering. Bij eerst- 4
C genoemde verzekeringen kan men niet -- gelijk bij de lj
j ziekteverzekering - elk jaar op zich zelf beoordeelen V
l- en den verzekeringsplicht doen afhangen van den in- i
j komenstoestand van het loopende of het voorafgaande ~
jaar. Of voor den verzekeringsplicht grond aanwezig is, ‘
{ hangt hier af van den inkomenstoestand op het oogen-
f blik van het intreden der invaliditeit of van den voor _
i het ouderdomspensioen vastgestelden leeftijd of wel op i
p het oogenblik van den dood des kostwinners. Welnu hoe jp
j die inkomenstoestand alsdan zijn zal, ligt voor allen in {
eene meer of minder ver verwijderde en onzekere toe-
. komst; dat die toestand op dat toekomstige tijdstip niet `
gunstig zijn zal, moge het meest waarschijnlijk zijn voor p
hen wier inkomen ook in het heden klein is, dit neemt
niet weg dat het waarlijk niet zulk eene hooge uitzon- ·
‘ dering is, dat personen die in de kracht van hun leven Nr
~; een hooger inkomen hebben, op hun ouden dag of in l
geval van invaliditeit broodeloos worden, of dat zij bij i
hun overlijden hunne weduwe en kinderen zonder mid- l
delen achterlaten. Men kan hiertegen niet geheel zonder '
grond aanvoeren, dat zulke personen, als zij voldoende '
[. .
li ‘
’ l
E ël
i
·1