HomeSociale verzekeringPagina 48

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

ijq
li ii
li 46
naar boven. Hierbij is er aanleiding een onderscheid te ,
l. maken tusschen de verzekering tegen tijdelijke en die ,
tegen blijvende derving van inkomen. Aangezien van Q
eene verplichte verzekering tegen werkloosheid voors-
jj hands moet worden afgezien, komt wat de tijdelijke
ëi derving van inkomen betreft alleen de ziekteverzekering ,
in aanmerking. De reden om hieraan eene publiekrechte­
Qi lijke organisatie te geven met toetredingsplicht ligt,
gelijk wij zagen, in de omstandigheid dat zij die van
kleine inkomens moeten rondkomen, -­ kort maar niet
ill geheel juist uitgedrukt: de arbeiders ­­­ zonder die
publiekrechtelijke organisatie bij het intreden van ziekte {
gevaar loopen geene behoorlijke verpleging te ontvan­
g· iï gen, alsmede uit hun maatschappelijke positie naar
omlaag te vallen en in de handen der liefdadigheid
terecht te komen. Dit gevaar is geringer naar gelang
tp l, het inkomen grooter is, deels omdat de hoogere arbeids-
inkomens gewoonlijk getrokken worden uit eene vaste g
betrekking waarbij de bezoldiging in den regel gedurende
i { geruimen tijd doorloopt, ook in geval van ziekte, - deels Z
omdat het hoogere inkomen in staat stelt voor het geval
K ’ van ziekte wat ter zijde te leggen. Dwang tot intreding [
ïj`· in eene ziekteverzekering op te leggen ook aan hen die j
li, bij ziekte in staat zijn voor zich zelven te zorgen, zou V
H: geen zin hebben. Algemeen wordt dan ook erkend, dat ',
ig: de ziekteverzekeringsplicht beperkt moet worden tot j
i il de personen met kleine inkomens. Ook hier is de grens
nl moeilijk met juistheid aan te geven, en ook hier heeft .
elke scherpe grens iets willekeurigs. Men is evenwel zoo
,i langzamerhand vertrouwd geraakt met de grens van ·.
l f 4.- per werkdag off 1200.- per jaar. Ongevallenwet
en arbeidscontract kennen die grens, zij het ook op eenigs­ i
jl zins andere wijze. Het wil mij voorkomen dat zij, in
l verband met onze maatschappelijke toestanden, ook hier j
is te aanvaarden.
Natuurlijk zijn bepalingen noodig voor hen, die als het
ware om de grens van den verzekeringsplicht heen-
li
I
l; =