HomeSociale verzekeringPagina 47

JPEG (Deze pagina), 885.46 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

j x
* ln
i gl
45 E‘

ig ook overeen met die voor het ophouden van het weezen­ I
M pensioen. ­ Q
, Een tweede veel meer betwiste vraag is deze, heeft de
Ii sociale verzekering zich te bepalen tot de arbeiders in Y
engeren zin, d. w. z. tot hen die hun inkomen trekken _
uit arbeid in loondienst van derden, of heeft zij ook jj
anderen: ambachtsbazen, winkeliers, kleine boeren enz.
te omvatten? (Over de inkomensgrens spreek ik zoo jr
j aanstonds). ‘,
Over het algemeen is men geneigd de sociale ver- Il
zekering tot de arbeiders te beperken. Mij dunkt, zonder J
grond. Voor het al of niet aanwezig zijn van de reden j,
_ waarom de sociale verzekeringsplicht wordt opgelegd, is
de hoogte van het geheel of grootendeels uit arbeid
verkregen inkomen beslissend, niet de omstandigheid j
dat het getrokken wordt uit loondienst dan wel uit een il
g zelfstandig beroep of bedrijf. Dit wil niet zeggen dat
men zich zou moeten verzetten tegen elk voorstel van *
sociale verzekering dat Z)007’[00pZg` alleen de arbeiders in ;
engeren zin omspant. Maar wèl volgt er uit, dat zulk een i
gedeeltelijke regeling slechts is te aanvaarden als afbe-
taling op eene algemeene. Dat het irrationeel is de j
sociale verzekering alleen op nijverheid en handel toe {
te passen en den landbouw er buiten te laten, volgt
zoo duidelijk uit de principieele bespreking, waarmede je
ik deze beschouwingen inleidde, dat ik mij er wel van j
mag ontslagen rekenen, dit nog eens uitdrukkelijk te .
betoogen.
,, Minder eenvoudig daarentegen is de vraag of, en zoo i
ja, binnen welke inkomensgrenzen de verzekeringsplicht ‘
moet worden beperkt. Het stellen van een grens naar
beneden is vooral om practische redenen raadzaam. In l
verband met de regeling der uitkeeringen is er m. i. l
aanleiding den verzekeringsplicht te beperken tot de _°
inkomens van meer dan f 3,.-- per week. De eigenlijke i
moeielijkheid doet zich hier eerst voor bij de begrenzing ”
3*
3
'!