HomeSociale verzekeringPagina 46

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

ll l
;«;
li 44
Jf uitkeeringskwestie te bespreken. Ik bedoel de beperking ,
H der uitkeeringen tot hen die niet uit anderen hoofde in staat nl
§ zijn aan het hun overkomen onheil het hoofd te bieden.
' Hiermede in nauw verband staat de nog meer principieele f
Q`, vraag van de beperking van den verzekeringsplicht zelf.
wi Ook hier wil ik de meer principieele vraag doen voor- "
_ï ' opgaan, de beantwoording der meer eenvoudige levert
;. daarna weinig moeilijkheid op.
Moet de sociale verzekeringsplicht onbeperkt worden
opgelegd? Zoo neen, moeten de beperkingen voor alle i
jlll takken van verzekering gelijk zijn?
jij Een volstrekt onbeperkten verzekeringsplicht wil
niemand. De bedoeling der sociale verzekering is hen
we te omspannen die uit hun arbeid een niet voldoend W
inkomen trekken om daaruit, zonder de publiekrechtelijke
_ verzekeringsorganisatie, aan de verschillende onheilen die
hun maatschappelijk bestaan bedreigen, het hoofd te L,
bieden. Hieruit volgt reeds aanstonds dat zij die te ll
lj? jong zijn om een zelfstandig arbeidsinkomen te trek-
'[ ken of die daartoe door aangeboren physieke of
if psychische minderwaardigheid niet in staat zijn, buiten
jl den verzekeringsplicht vallen; hetgeen intusschen niet
g belet dat zij uitkeeringen kunnen trekken krachtens den
jl verzekeringsplicht van ouders of andere kostwinners.
j gl De uitsluiting van kinderen, idioten enz. is een recht­ .
l‘,` streeksch gevolg van het uitgangspunt dat de sociale
j verzekeringsplicht heeft te gelden voor hen die onder
Ir, normale omstandigheden in staat zijn zich door arbeid
een inkomen te verwerven. De bepaling van de leef-
4, tijdsgrens waarop jeugdige personen binnen den ver- p
j zekeringsplicht vallen, heeft evenals alle dergelijke grensbe· ¥
· palingen onvermijdelijk iets willekeurigs. Men iser echter
l langzamerhand toe gekomen den 16­jarigen leeftijd als
een aannemelijke grens te beschouwen en ik meen dat
ej, die grens met de werkelijkheid rekening houdt. Zestien-
jarige personen uit de arbeidende klasse zijn in den
regel in loondienst werkzaam. Deze leeftijdsgrens komt
§
L
l
i
l
ä
5
HI