HomeSociale verzekeringPagina 45

JPEG (Deze pagina), 858.80 KB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

I
1
43
dan slechter aan toe zijn, dan bij de bestaande regeling.
Heeft het ongeval den dood ten gevolge dan zullen de Q
weduwe en weezen, bij de door mij voorgestelde ver-
zekering te hunnen behoeve, er in den regel wel evenmin i
Jr slechter aan toe zijn dan bij de bestaande regeling van _,
de ongevallenwet. _,
Er blijven daarna alleen over de gevallen van blijvende
of zeer langdurige invaliditeit, welke een kleine minderheid 4
vormen. Er zou voor deze gevallen aanleiding kunnen l
zijn de termijnen der ziekteuitkeeringen te verlengen, j
bijv. te verdubbelen en de renteregeling zoo te maken, ‘
' dat zij eerst geleidelijk - na enkele jaren - tot het
algemeen bedrag der invaliditeitsrente werd teruggebracht.
Bij eene regeling in dezen geest zouden enkelen onge- E
twijfeld achteruitgaan in vergelijking met den thans l
bestaanden toestand, maar zulk eene regeling zou veel il
_q beter passen in eene algemeene, zooveel mogelijk een-
vormige regeling der sociale verzekering. Het voordeel "
daarvan voor de verzekerden en bloc genomen zou dan ,
ook ruimschoots opwegen tegenover het nadeel voor
enkele categorieën. Wie meenen mocht, dat het niet
aangaat op zulk eene wijze den last der ongevallen-
verzekering voor een deel van de schouders der werk- l
gevers af te nemen, zij er aan herinnerd, dat het toch de
bedoeling der sociale verzekering niet zijn kan, grootere l‘
lasten op de schouders der werkgevers te leggen, dan
door eene rationeele regeling gevorderd wordt, en tevens ä
dat de werkgevers in de andere takken der sociale
verzekering zullen hebben bij te dragen in eene mate _
welke de hier bedoelde geringe verlichting van lasten verre
overtreft. Dat zal hieronder, bij de bespreking der bij- ‘
dragen en der kosten genoegzaam blijken.
l
=l¢ * Pk {
Alvorens wij tot de behandeling der bijdragen kunnen Q
overgaan, valt er ten slotte nog één onderdeel van de "
ll
in