HomeSociale verzekeringPagina 44

JPEG (Deze pagina), 976.30 KB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

l
ï 42
i
3 * hij vóór het ongeval verdiende; wie uit anderen hoofde
l, invalide wordt, krijgt een rente van slechts f 3.- 's weeks.
. Dit bezwaar is hierom zoo gewichtig, omdat principieel
‘,‘ de invaliditeit ten gevolge van beroepsziekte volkomen
` gelijk staat met de invaliditeit ten gevolge van een be- Jr
, drijfsongeval. Het is evenwel ondoenlijk het begrip be-
‘ roepsziekte tegelijk zuiver en scherp te omlijnen; het
gevolg hiervan is dat al zou men ook sommige ontwijfel­
* bare gevallen van beroepsziekte en beroepsinvaliditeit
j onder de on evallenwet brengen, een groot aantal grensge-
E F vallen daarlïuiten zou blijven. Hoe grooter nu de afstand
tusschen de ongevallenuitkeering (met inbegrip van de '
y _ beroepsinvaliditeitsuitkeering) en de gewone invaliditeits-
. rente, hoe ernstiger ook de aangewezen moeilijkheid.
Deze moeilijkheid is echter geen bijzonderheid van
I A de eenheidsrente; in het duitsche stelsel doet zij zich
2 niet minder scherp gevoelen. Dit mag intusschen geen M
i L reden zijn om er stilzwijgend overheen te loopen. De
L E. oplossing is echter bij uitstek netelig. Het eenvoudigst
j, zou natuurlijk zijn de invaliditeits­ en de ouderdomsrente
ijf tot het bedrag der ongevallenrente op te voeren. De
V kosten daarvan zouden echter zoo overwegend zijn, dat
{ er van doorvoering van dig denkbeelld niet ernstjlg sprake
A ‘ kan wezen. Maar dan bijft er oo niets an ers over
ä ; dan de ongevallenrente tot de ouderdoms- en invalidi-
* ä teitsrente terug te brengen. Ik lïeide reeds dat het hier
j eene neteli e kwestie is, en i voorzie een storm van
nl verontwaardäging tegen zulk een voorstel. Toch ben ik
iii overtuigd dat men bij kalme overweging zal erkennen
dat het dien kant uit m.oet en dat de verandering ook x
niet zoo diep ingrijpt, als bij oppervlakkige bezichtiging
l het geval schijnt. Bij tijdelijke invaliditeit tengevolge
l van een ongeval zou ik de uitkeering zelfs verhoogd
gl wenschen te zien. Men vergelijke op dit punt hetgeen
.l” ik hiervoor, bl. 26, over de ziekteverzekering opmerkte.
ln de groote meerderheid der gevallen zouden de door
een ongeval getroffenen er dus, in mijn stelsel, eer beter
l
ï
E
2
l
Vi .