HomeSociale verzekeringPagina 43

JPEG (Deze pagina), 888.95 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

l
l
4I
aangevuld wordt met eene weduwen- en weezenverzeke­ j
ring, nopen tot het betrachten van de uiterste matigheid X
bij het bepalen van dat bedrag. Deze overweging leidt ï
er mij toe voor de ouderdoms en invaliditeitsuitkeering
X geen hooger bedrag aan te nemen dan van f 3,.- per g
T' week voor een enkel persoon. Voor gehuwde lieden zou,
E van het zoo even gestelde bedrag uitgaande, eene week-
rente van f 4.50 aanbeveling verdienen, welk bedrag 4
E voor elk kind beneden 16 jaar met f 0.50 zou kunnen
worden verhoogd met een maximum van f 6.- voor
l, één gezin. De weduwenrente zou dan eveneens op f 3.- `
gesteld moeten worden met een verhooging van f 0. 50
Y per kind en een maximum van f 4. 50. Bij het wegvallen g
van beide ouders zou de rente voor de kinderen zijn te
. verdubbelen. l
P Tegen de zoogenaamde eenheidsrente die hier bepleit ,l
? wordt, is vaak aangevoerd, dat zij onbillijk werkt tegen- il
' over de stedelingen in vergelijking met de plattelan­ '
ders. Deze bedenking is echter uitermate zwak. Zeker, 5
met sommen als hier werden gesteld, is het buiten ge-
makkelijker, of als men wil, minder moeilijk rond te
· komen dan in de stad. Maar wat belet den ouden of j
invaliden werkman zich buiten te vestigen? Als de een- A {
heidsrente een aansporing in die richting in zich sluit - en
dat is inderdaad het geval, -- is dit geen bezwaar maar l`
een onvermengd voordeel. Uit een algemeen maat-
_ _ schappelijk oogpunt is afvoering der ouden van dagen
en der invaliden uit de volgepropte steden naar het
land, zonder tegenspraak, een gunstig verschijnsel. En .
J voor de verzekerden zelven zijn, voor zoover voor hen
° nog eenige levensvreugd is weggelegd, de kansen daar-
voor op het land stellig heel wat gunstiger dan in
de stad. l
Een ander, veel gewichtiger bezwaar, is het gebrek E
aan aansluiting bij de ongevallenverzekering. Wie door _
een ongeval geheel en blijvend invalide wordt, krijgt
zijn leven lang een rente van 70 pCt. van het loon dat J
«
· J
i
i.
·1