HomeSociale verzekeringPagina 42

JPEG (Deze pagina), 940.46 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

l
l
C,
l
l "‘°
I ouderdomsverzekering op 65 jarigen aanmerkelijk veel
meer kost dan die op 70 jarigen leeftijd. Hoe zwaar
j men evenwel ook het kostenargument wil laten wegen,
J dit mag niet leiden tot het op het papier invoeren van
Y eene regeling die in werkelijkheid grootendeels illusoir X
’ zijn zou.
, Verwant aan de vraag van de leeftijdsgrens bij de
i` ouderdomsverzekering is die omtrent den wachttijd bij
· de invaliditeitsverzekering. De reden voor het stellen E
j van zulk een wachttijd is dat de invaliditeitsverzekering
.` niet beoogt te zorgen voor hen die van den aanvang l.
· af buiten staat zijn door arbeid hun kost te verdienen,
,6 maar ten doel heeft te waarborgen tegen het gevaar Y
ï van door invaliditeit de arbeidskracht te verliezen, waar-
over men bij de intrede in de verzekering beschikt. .
li Dit doel zou kunnen medebrengen de aspiranten vóór P
li de intreding aan eene medische keuring te onderwerpen ?
en de afgekeurden uit te sluiten; zulk eene regeling zou ‘
» echter lijnrecht indruischen tegen den geest der ver-
ii plichte verzekering. Vandaar dat de oplossing van deze
j · moeilijkheid niet wel anders is te vinden dan in het
stellen van een wachttijd van bijv. 3 of 5 jaren. Begint ·
de invaliditeit vóór den afloop daarvan, dan mag worden
l` aangenomen, dat de kiem daarvan reeds bij de intrede
in de verzekering bestond en dat de daarmede bezochte
_ in de verzekering welke tegen het gevaar van Zaeèamsigge
j " onheilen waarborgen wil, niet thuis behoort. De wachttijd _ _
j voor de weduwen- en weezenverzekering moet, dunkt
mij, op grond van analoge overwegingen gelijk worden
.f gesteld met dien voor de invaliditeitsverzekering. Waar
de verzekeringsplicht bij den Iójarigen leeftijd begint, ii
l zal deze laatste wachttijd, na den overgangstijd, practisch
j wel geen groote beteekenis hebben.
1
j Wat nu het öedmg der uitkeeringen betreft, doordringe
i men zich van het besef dat de hooge kosten der ouder-,
jj doms- en invaliditeitsverzekering, vooral wanneer deze
{
J