HomeSociale verzekeringPagina 41

JPEG (Deze pagina), 919.76 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

‘ I
I
39
I
bereiken van den voor de ouderdomsverzekering gestelden
leeftijd, de invaliditeit op den enkelen grond van dien _ j
leeftijd wordt verondersteld. Tegen deze redeneering
is weinig in te brengen; alleen de daaruit getrokken I
4, conclusie dat dus de leeftijdsgrens bij de ouderdomsver­ g
I" zekering geen overwegende beteekenis heeft, is wat
voorbarig. Het is voor den arbeider ver van onver­
schillig op welken leeftijd hij op eene ouderclomsrente I
kan staat maken zonder verplicht te zijn het bewijs van I
I invaliditeit te leveren. Immers het vooruitzicht van die 1
, rente, nog wat te kunnen genieten zonder dat men I
` bepaald invalide behoeft te zijn, is juist zooveel waard.
Stelt men nu den leeftijd voor de ouderdomsverzekering .
te hoog, dan wordt in de werkelijkheid als regel 0m‘-
I lzaudm, wat op het papier als regel wordt gegeven. De I
arbeiders gevoelen dit zelven zeer goed en verzetten {I
_ zich daarom tegen het stellen van een exorbitant hoogen Tj
4. .. . ,
. leeftijd voor de ouderdomsverzekering met alle macht. *
En zij hebben daarin gelijk. Het beroep op de invali­ l»
diteitsverzekering als veiligheidsklep gaat niet op. Daar-
mede kan men desnoods betoogen, dat men naast de
invaliditeitsverzekering, geene afzonderlijke ouderdoms- j
verzekering noodig heeft; maar niet, dat men, de Q;
ouderdomsverzekering naast de invaliditeitsverzekering I
invoerende, den leeftijd voor het ouderdomspensioen ·
ook wel zóó hoog stellen kan dat de ouderdomsverzekering I
feitelijk grootendeels een wassen neus is op het aange-
zicht der invaliditeitsverzekering. Op grond hiervan
sluit ik mij aan bij den van vele kanten uitgesproken _
&_ en ook door de staatscommissie van 1895 onderschreven
°” wensch, de leeftijdsgrens voor de ouderdomsverzekering "
niet hooger te stellen _dan op het volbrengen van het j‘
6.5C levensjaar. I
Ook al neemt men in aanmerking, dat bij het stellen ,I
van de leeftijdsgrens bij het 7o= jaar een groot aantal ,`I
invaliditeitsgevallen tusschen het 65C en het 708 levens- II`
jaar zullen intreden, is het niet te loochenen dat de "
II
l
IIII