HomeSociale verzekeringPagina 40

JPEG (Deze pagina), 932.40 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB


il
l
E 38
Q Verschillen in de uitkeeringen die daarmede rekening
_? houden, liggen geheel in de lijn van het doel der ver-
zekering; onderscheidingen op grond van verschil in
Z hoogte van het in dagen van ongestoorde arbeidskracht
verdiende loon liggen daarbuiten. ,4,
Overeenkomstige overwegingen gelden voor een ­­- "
is onder gelijke omstandigheden - gelijke uitkeering bij
de weduwen- en weezenverzekering. Misschien meer nog
dan bij de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering doet
, zich hierbij de wenschelijkheid gevoelen, dat de beter i
beloonde arbeider vrijwillig de wettelijke uitkeeringen ,
jj aanvulle, maar de staat kan en moet zich ook hier i
;‘ bepalen tot de verplichte verzekering van het bestaans-
, minimum.
3; De uitkeering van de weduwe houdt op bij hertrouwen.
i De nieuwe echtgenoot neemt dan de zorg voor haar
_ op zich. De bepaling van den duur der uitkeering aan 4/
de weezen hangt van den stand der maatschappelijke
l_ ontwikkeling en inzonderheid van de gewoonten in de
arbeidende klasse af. Voorloopig blijft men met hetgeen
ri allengs gebruik is geworden, het meest in overeenstem-
l ming door, gelijk de ongevallenwet doet, de uitkeering
aan de weezen te doen voortduren tot het 16° jaar.
Van meer gewicht nog dan bij de weezenverzekering
l is de leeftijdsgrens bij de ouderdomsverzekering. Haar
l beteekenis is hier ook eene geheel andere; dáár bepaalt
zij het einde, hier het begin der uitkeering. Niet onge-
j woon is de opmerking dat de leeftijdsgrens bij de
l ouderdomsverzekering haar beteekenis grootendeels ver-
liest, wanneer deze met de invaliditeitsverzekering wordt 4/
gecombineerd. De ouderdomsverzekering toch is een
bijzondere soort van invaliditeitsverzekering; zij waarborgt
tegen de financieele nadeelen der invaliditeit als gevolg
· van hoogen leeftijd. Haar hoofdonderscheid van de
invaliditeitsverzekering is dit, dat bij deze het bestaan
der invaliditeit moet worden bewezen, terwijl bij het